X

آرشیف

صادق هدایت روح زبان فارسی است. 

 

28بهمن 1401 تولد صادق هدایت است. هدایت، بزرگ ترین نویسنده، رمان نویس و داستان نویس ایران وجهان پارسی ست. او برای ادبیات جهان وبه ویژه ادبیات» پارسی«خدمتِ بزرگ وبسط داری نموده است. هدایت در چند اثرش: »سه قطره خون« و »بوف کور« و »زنده بگور «، راهِ تازه ای در داستان نویسی فارسی گشود؛ وسنگ بنای قصه نویسی روان شناختی ایران را بنیاد گذاشت. نمایش نامهِ »افسانه آفرینش « و چندِ دیگر ش به پخته گی نمایش نامه نویسی، در زبان فارسی افزود. اما نتوانست نمایش نامه در جهان فارسی، جایی اشعار حماسی ونمایشی را بگیرد. امروز در غرب، رمان جای اشعار حماسی ونمایش نامه،جای شعر نمایشی را گرفته ست. ولی در زبان فارسی هنوزم باقی ست. او هنرمند درون گرا ونارام بود. از ایام جوانی احساس می کرد از دیگران با جامعه »بیگانه« شده ست؛ ازین رو وسوسه »خود کشی« او را هیچ رها نمی کرد. تمامندی اثار او بانی افسرده گی شدید اوست وپایان اشخاص اثار او یا مرگ است یا خود کشی. صادق، از جوانی باجامعه سر آشتی نداشت ومضطرب بود، وبا نابرابری های جامعه ایران نا همگون بود. هُده این ست که او دچار جنون بود: جنون فرهنگی…؛و جنونی که به خلق» بوف کور« ودیگر اثارش تمام شد. به ساده گی درین آثار مردم واهل قلم را به نا مکشوف های جامعه وجهالت های جامعه، رهنمایی می کرد. اگر هدایت از مشکلات سخت دماغی، از ناهنجاری های جامعه واز نارسی هایش، رنج نمی برد، به چنین مقام شامخ وشاهق نمی رسید: جنون ورنج هایی که منجر به خلق »بوف کور« و » زنده بگور« شد؛ وباخلق بوف کور… شهرت جهانی کمایی کرد وخاور وباختر را از نابرابری ها ونارسایی های جامعه ایران، سیراب نمود.

بگونه یی که بوف کور ودیگر اثار او با مرگ اشخاص وخودکشی آن ها مصاب است، به همین گونه زنده گی حقیقی او هم شاهد« خود کشی» او بوده است. البته در باره عوامل خودکشی او چند وچون گفته هایی ست:تعدادی گویند فامیل او دچار بیماری روانی بوده است وهدایت هم ازان بیماری رنج می برده که بار ها اقدام بخود کشی نمود. برخی ناسازگاری اورا باجامعه علت خود کشی او می دانند. اویک بار در فرانسه خودکشی کرد واما، نجات یافت. ودرین باره به برادرش نوشت: «یک دیوانه گی کردم،الحمدالله بخیر گذشت». 

هویداست که قدر نشناسی مردم، بیگانه نمایی وشکست هایی اجتماعی او را به انزوا کشانده بود وبارها ازین درد ها در اثارش وبوف کور، شکایت برده است. 

اما، ادبیات فارسی با داشتن شش اثر: «کلیدر» و «کیمیا» و «سوشون » و «بوف کور»… باخود میبالد و این اثر ها ادبیات فارسی را به درجه ای اعلا ورقابتش با جهان رمان وداستان غرب، ومدل اروپایی کشانده است. درمیان این اثر ها «بوف کور» شهرتش جهانی ست وبه مردم دنیا آوازه ودرون مایه اش رسیده است. بوف کور در165کشور به 47 زبان توسط 127 ناشر-با236 نوبت چاپ توسط 100 مترجم بزرگ،به جهان فارسی شمع افروخته است.

امروز صادق هدایت، برای جهان ناشناخته نیست. او روح زبان فارسی است/ زبان رمان وداستانش /وخاور وباختر او را می شناسد وبرایش ارج می نهد. برای من هدایت یک آدم نیست، بل که اسطوره است، عشق است وکمال انسانیت است. هیچ کتاب ونبشته ی ازو نیست مگر بدستم رسیده الا انهایی که هنوزم جمع نشده اند تا نشر شود، وازین رو ابشخور فکری من سند های هدایت است.

درپایان زاد روز او را مبارک می گویم، برای همه وهمه خوبان جهان! 

 

شیون شرق

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.