آرشیف

2021-2-12

نظیر ظفر

صاحبدل

 

 

گوشه محراب از اشك دو چشمانم تر  است
عرض  حال ما جدا از  واعظان منبر   است

گر نيم   مانند مفتي  صاحب  جاه.   و جلال
قدر ما  در پيش  صاحبدل    بمانند زر است

ظاهر  ارايي   مردم   مدعاي  عقل     نيست
عقل چيزي  ديگري  ظاهر نمايي ديگر است

زشت  خويي  هاي  فرعوني  نماند  پايدار
خُلق خوش بر خَلق عالم شيوهِ پيغمبر است

گر دلت شاگرد شد در مكتب اخلاص و حق
كاميابي    از  برايت  تا  بروز   محشر   است 

امريكا ورجينيا 2/12/21
 – نوشته نذير (ظفر )