آرشیف

2022-9-21

نظیر ظفر

 صاحبدل قلم فرسا

پرو فیسور داکتر عنایت الله شهرانی نویسنده چیره دست کشور

 

 

كيست شهرانى؟ قلم فرساى ما

همدل و هم فكر و هم سوداى ما

جُلد جُلد هر كتابش ميدهد 

عطر از فرهنگ بى همتا ى ما 

نا خداى قائق ما در علوم

گه غواص پخته در درياى ما

گه تراشيد صورت غمديده را

تا بكاهد غصه از دلهاى ما

گه مدرس بُود بر نسل جوان

تا نگردد بى هنر فر داى ما 

(ظفر)

صاحب دِل قلم فرسا كه طول عمرش را صرف پژ وهش و نگارش نموده و غناى معنوى را بر ماديات نا پايدار دنيابر تر شمرده و با قلم و كاغذ در سراى صفا و صميميت بر پلاس قناعت در احياى زبان و فرهنگ مردمش پيوستهكوشيده است و با نوشتن ده ها اثر بكر رسالت فرهنگى اش را به اتمام رسانده است.

پرو فیسور داکتر عنایت الله شهرانی نویسنده چیره دست کشور در هشتم قوس سال 1321 خورشیدی در قریهشهران ولسوالی خاش ولایت بدخشان افغانستان دیده به جهان گشوده ، وی فرزند دانشمند گرامی و آموزگارشاد روان الحاج عباد الله شهرانی میباشد که اولین مربی پرو فیسور عنایت الله شهرانی بشمار میرود.

دوکتور شهرانی تحصیلات آغزین را در در بدخشان در مکتب معروف ( خاش) ؛ دوره ثانوی را در مکتب ابنسینای کابل و لیسه را در دار المعلمین کابل بپایان رسانیده و در سال 1962میلادی شامل دانشکده تعلیم و تربیه دانشگاه کابل گردیده و بعد از فراغت مدتی را در دارالمعلمین کابل بحیث ایفای وظیفه نموده است.و همزمانبا آن کورس ما فوق لیسانس را بسر پرستی وزارت معارف وقت فرا گرفته است و پس از فراغت ازین پرو گرام کههمه مضا مین آن از روانشناسی بحث میکرددو سال دیگر را عملا با محصلین در خصوص حل مشکلات روانیمو فقانه بکار گماشته شد .

در سال 1971میلادی ازدواج نمود و محصول آنم 4 فرزند است که یک دختر و سه پسر میباشد دو کتورشهرانی در همین سال با برازنده گی که داشت در فا کولته تعلیم و تر بیه بحیث اسستانت پذیرفته شد و در سال1976 میلادی بعد از بدست اوردن بورس ( فولبرایت) باز هم از طریق رقابت از میان استادان انتخاب و دردانشگاه اروزینای امریکا غرض تحصیل دوره ماستری عازم ایالات متحده امریکا میشود و در سال 1978 موفقانه دوره ماستری را بپایان میرساند.

در دوران هجرت در سال 1981-1982در دانشگاه پشاور منحیث استاد در بخش مطا لعات اسیای مر کزی بهوظیفه گماشته میشود و در نیمه سال 1982 میلادی با فا میل اش به ایالت ارو زونیای امریکا هجرت مینماید ودر سال 1983 شامل دانشگاه ارو زونا می گردد و بعد از سه سال مو فقانه دوکتورای خویشرا در رشته تعلیم وتر بیه اخذ مینماید.

در سال 1990با اعضای فا میل دو باره به پاکستان بر میگردد و علاوه با همکاری با سازمانهای مجاهدینعضو رابطه عالم اسلامی میگردد و و ظیفه مستشاریت تعلیمی را بدوش میگیرد و همزمان با ان بحیث استاد دردانشگاه بی المللی اسلامی  اسلام اباد به تدریس مصروق میشود و در سال 1992 بحیث پرو فیسور و رهیسبخش مطا لعات اسیا ی مر کزی در دانشگاه مذکور پذیرفته میشود .

در سال 1995 دوکتور شهرانی با فامیلش دو باره به ایا لات متحده امریکا بر میگردد و تا کنون درین کشور بهتا لیفاتش ادامه میدهد .

دوکتور شهرانی بتاریخ 26 نوامبر سال 2000 میلادی بحیث رهیس عمومی اتحادیه سراسری هنر مندانافغانستان با اکثریت قا قطع انتخاب میگردد

اثار دوکتور عنایت شهرانی قرار ذیل است

– هنر در افغانستان

– اصول تدریس هنر

– امثال و حکم فارسی

– لغات مستعمل در لهجه دری بدخشان

– امثال و حکم پشتو

– فلک های کهسار

– گور اوغلی داستانهای حماسی تر کستان

– دو بیتی های تا جکی تعلیم و تر بیه هنر در افغانستان

– ارزیابی امتحانات هنر در مکاتب امریکا

– تاریخچه مختصر هنر در افغانستان

– بزم تاجک ره اورد سفر تاجکستان

– و صد ها مطالب دیگر

عمرش دراز باد و عافيتش مستدام باد