آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

شیشۀ دل

تقدیم بحضور شخصیت بیدار وتحلیلگر سیاسی کشور جناب احمـد سـعیـدی

 
جـــوانــا در قــلـم رنگ شـــفـا نیسـت       بـرســم دوســتی رســـم جــفـا نـیست
چــه خـوش فــرمود آن فــرزانه استاد      کـه گــرگ ومیش با هــم آشــنا نیست
بــه مســجد ســجده ها کــردیم وامـــا       دو دست بالا به دل قـصـد دعـا نیست
جـهــاد مــلـت خــــون پــــرور مــــا       کــی میــگوید کــه در بــاد فـنـا نیست
بمــــاتــــم گــر نشـــیـند مــادر مــــا       کسی غمــخـوار حــال  زار مــا نیست
یـتــیم وبیـوه  و زن در کــوچه نالان       شـکسـت شـیـشــۀ دل را صــدا نیست
زوحشـت پا وســر از هـــم نــدانــیم       بــه هـــر ســو میرویم جای پناه نیست
بــرای نــان گــــدائــی تــا اروپـــــا      هـمـه گـویند کـه نان در سفره هـا نیست
عـوایـد را ربوده مــکاره غـمخــوار      بـه هرگوش غریب این گوشی ها نیست
ز چـرس وبنگ هسـتیم مست وخمار     طـبـیـب حــاذق هـمـــراه مـــا نـیسـت
ســعیـدی بـر گشــا لب را بـه تحـلیل     ازین بـیـشتـر سـکوت راه خــدا نـیست
 
 محمد قاسم علم دولتیار
اسد 1387