آرشیف

2019-2-4

گل رحمان فراز

شیره و شربت ریاستِ معارفِ غور!

شیره و شربت ریاستِ معارفِ غور!

معارف ستون آدم سازی و فابریکه ذهنیت ساز یک کشور به شمار می رود. در اینجا دقیقاً ذهن های تاریک با اندیشه بزرگِ استادان بزرگوار روشن و ذهنیت های باطل تعصب، تنفر و قوم گرایی از بین می رود. نفس ایجاد معارف مظهر انکشاف است! درست انکشاف که با بارور شدن اش؛ جامعه به خود کفایی علمی رسیده و اجتماعِ محیط را صاحب رفاه می سازد

و اما؛ روایت معارف غور، مجزا از فلسفه آفرینش آن است. اینجا اربابان چپن دار بدون درک حساسیت مأموریت آموزش، صرف نظر از تفاهم بر اصل مسئله و بدون خرد آمریت و مدونیت بر معارف تازیده اند تا طرف داران خویش را بدون تکمیل معیار های جذب بصورت خیالی و بدون در نظر داشت اصل توانمندی جذب نمایند

انجام مأموریت برای رهبری این ریاست خطیر و پیش بُرد اُمورات کاری دشوار است چون تا هنوز اندیشه باورمندی به اصلاح طلبی در بین کارمندان این ریاست نهادینه نشده و زور پنجه هنوز هم با بانیان فکر (کارمندان معارف) قوی تر، شمشیر مبارزه ی داخل میدانی شان برنده تر و حس شورش گرایانه شان حسود تر است

از معارف (نزد مأمورین ریاست معارف غور) به تعبیر گنجینه و بسان منبع اکمالاتی استفاده می شود که از طریق آن بتوان شورا های ایجاد مشکلات، پارت های منافقت و اندیشه های نفاق…! استفاده نمود! معارف غور به تحلیل عوام گنج تقویت و منبع کمپاین برای احزاب منفور است.

بر اندیشه آدم سازی معارف غور توسط اهل خِرد، خطِ بطلان کشیده شده و راه گریز از آن ناممکن به نظر می رسد برای اینکه رهبری ریاست معارف با دو گزینه مواجه است: هر که از نو آمد، یا صلح در پیش گرفت و معامله کرد و یا مبارزه کرد و بد نام شد! در این ریاست تفکر تقرر زنجیره یی حاکم است که از اقارب و خویشاوندان نزدیک شروع شده، به هم حزبی ها ادامه یافته و به سرحد هم تیمی ها ختم می یابد که عملاً تا هنوز جریان داشته است

اینکه بگوئیم رهبری خردمندانه ریاست معارف در جهت دهی مثبت/منفی حالِ معارف نقش ندارد، در حقیقت؛ اشتباه کرده ایم! مدیریت، رهبری و سازمان دهی خوب می تواند به شیره و شربتِ این ریاست بیافزاید و از تنفر ایجاد شده در مقابل این ریاست بکاهد. رهبری خوب ذهنیت ها را روشن و تاریکی را از بین خواهد بُرد.

جانِ سخن

تقررِ احمد صابر "نوری" را (با ملاحظه و تحلیل از تجربه و کارکردِ گذشته اش در این بخش) به فال نیک گرفتیم و بر جدیت و صداقت اش افتخار می نماییم. اینکه تعقیب گر مسیر کار آقای نوری می باشیم؛ اندیشه جز خدمت، توانمندی، شفافیت، روشنی و انکشاف…! ندیده ایم. او را مدیر جدی، توانمند، ناظر و دلسوز تلقی می کنند که می خواهد حد اقل کاری بر بهبود اوضاع فعلی ریاست معارف غور از حال موجود به مطلوب نماید

حس کنج کاوانه خدمت به اهلِ معارف آقای "نوری" شایسته ی تقدیر و سزاوار تمجید است. ولی باید خاطر نشان ساخت که چپن ارباب و اندیشه حزب گرایی در بدنه معارف نمی گنجد و معارف اعضای را نمی خواهد که از داخل آن بحث دعوت به عضویت حزب مطرح شود. (این عملاً کاری بوده است که توسط بعضی از اعضای آن ریاست به گوش ها نواخته شده است و آقای "نوری" می باید از آن معلومات حاصل کند).

مردم غور احدی جُز خدمت گذار به مردم بحیث رئیس معارف برای شان نمی خواهد. خدمت گذارِ که بحثِ تبادلِ افکار حزبی بین کارمندان را در داخل ریاست دفن نموده، دلسوز، متعهد به خدمت، صادق و جدی باشد. رعایت این اصول رهبری را به پایگاه اعتماد، منبع احترام و دریای معرفت مبدل خواهد ساخت. خوشبختانه آقای "نوری" آیینه انعکاس کُلیه اوصاف نیک فوق است!

به اُمید تلاش های بی وقفه آقای "نوری" در راستای تحقق آرمان و فلسفه معارف، تفکر انکشاف اداره معارف، صداقت در اجرای کار الی سرانجام کار و نیت برای انجام کار های خارق العاده در چوکات معارف ولایت غور!

زنده باد عدالت، توانمندی، صداقت و مسئولیت پذیری!

با مهر 

گل رحمان فراز