آرشیف

2016-5-14

شیران بی نقاب
شیران بی نقاب . . . اثر: وحیدالله « خیرزاد »
—————————————–
اجنبی برو گـُـم شو ، خشم ما مکن بیدار !
ورنه در کفن پیچم ، لاشه ی تو را این بار
از پشت نقاب خویش ، بیرون بیا ای خصم
با سنگ مزن ما را ، از پشت بام و دیوار
ما نسل آفتابیم ، شیران بی نقابیم
تاریخ دیده از ما ، افسانه های بسیار
لشکر فرنگی را ، توپ و تانک روسی را
اینجا به دار بستیم ، در دره ها و کوهسار
پس مرد نباشیم ما ، گر بر سر تو روزی
تاریخ خشم و کین را ، از نو نکنیم تکرار
اجنبی مکن با ما ، چال و خدعه و نیرنگ
در حریم همسایه ، شرم است چنین رفتار
ما اهل جنگ نیستیم ، مجبور مکن ما را
شمشیر بر آریم باز ، از غلاف بی افسار
با خط خون نوشتیم ، تاریخ این وطن را
تکرار می نویسیم ، بر دشمنان مکار
اجنبی برو گـُم شو ، خشم ما مکن بیدار
ورنه در کفن پیچم ، لاشه ی تو را این بار.
—————————————–
سروده : وحیدالله « خیرزاد »
تاریخ : 21 – ثور – 1395