آرشیف

2020-1-20

رفعت حسینی

شیادی افغانی

درکتاب «بازی شیطانی» نگاشته روبرت دريفوس وبرگردانی فروزنده فرزاد ، ازبرگهء ۱۸ مندرجاتی هست زیرعنوان
< از سیدجمال تا مصباح یزدی
اجداد انگلیسی بنیادگرایان اسلامی >.
درین بخش کتاب بگونه گسترده میشودپی بردکه سیدجمال الدین افغانی نخستین آدمی میباشد که متشکل ساختن جنبش پان اسلامیستی را، برهبری انگلستان ،درسال ۱۸۸۵ترسایی پیشنهادنمود. ازدهه ۱۸۷۰تا۱۸۹۰جمال الدین ازسوی بریتانیا حمایت و اقداماتش ازسوی انگلیسهاسازماندهی ورهبری گردید.
دربخشی ازین قسمت کتاب نبشته شده است:
« ســيد جمال الدين، بنيادگزار پان اسلاميسم، در واقع نيای بزرگ اسامه بن لادن است.نه از نظر نسبی که بلحاظ نظری.»
//
متن کتاب بازی شیطانی را دیروز دربرگه ام منتشرنموده ام.