آرشیف

2019-11-30

نظیر ظفر

شکوه

 
مکن تو شکوه ز بهمن بهار امدنیست
دوباره لاله و گل هــر کنار امدنیست

مباش غـره و افسرده از کشاکش دهر
که خوبی و بدی در روزگار آمدنیست

بگو به کاخ نشینان بی مروت شـــــهر
یقـــــین کنـند که روز شمار آمد نیست

رقیب کینه دل هرچیز ؛ میکند بکـــند
امـــــید ما بخــــدا است و یار آمدنیست

ز شام ظلمت گردون (ظفر) ملول مباش
که صبح از پی هــــر شام تار آمدنیست

 – نوشته : نذیرظفر 19/11/27
ورجینیا -امریکا