آرشیف

2019-6-23

نظیر ظفر

شکوفه های طبع

عشق باشد خدا؛ خدا عشقست
بنده عشقست و کبریا عشقست

گر به چشمان عقل خود نگری
فرش تا عرش هر کجا عشقست

(ظفر)
******   ********

گلو از من سخن از کردگار است
گپ حق از رضای کردگار است
ز حرف حق کسیکه می هراسد
جبون و کاذب و بی بند و بار است

(ظفر)
******   ******************

من دفتر روز خویش چون باز کنم
با نام تو کار خویـــــــش آغاز کنم
هر چند که دادی به همانم راضی
نه شکوه کنم نه قهر و نه ناز کنم 

(ظفر)
******   *********************

یارب تو به ذات پاک خود سبــــــحانی
از خـــــــــیر و ز شر بنده گان میدانی
من عاصی ام و درین جهان سوخته ام
این سوخـــــته را دوباره میــــسوزانی ؟

(ظفر)
******     **********************

در گوش من هر صدا صدای تو بود
در هر نفـــــــسم هوا؛ هوای  تو بود
تا زنده ام از تو زنده گـــــــانی دارم 
یعنیــــکه به من بقــــا؛ بقـای تو بود

(ظفر)
*****    ******************

تو کجایی که دلم پشـــــت تو پر پر دارد
انتــــــظار تو عــــجب مزه ء دیگر دارد
وصل تو گر چه حرامست به زعم زاهد
شهـــــد دیدار تو ســــــودای مکرر دارد

(ظفر)
******    ******************

بسته در زنجیر گیسوی تو ام 
میخکوب خال ابروی تو ام
هر طرف با جانفشانی میتپم
باز می بینم که پهلوی تو ام

(ظفر)
******    ************

صیاد ! مـــــرا به دام انداخته یی
صد فتنه برای قتل من ساخته یی
صد بار مرا کشی به عشق وطنم
برنده منـــــــم ؛ تو آبرو باخته یی

(ظفر)
*****   **************

اجنبی هر چی کند ما به وطن دلبندیم
بلــــــبلان ایم که با عشق چمن دلبندیم
چون شهیدان وفا پیشه ء مردانه صفت

جان فدا کرده و با خون و کفن دلبندیم

 نوشته نذیر ظفر ورجینیا – امریکا 
____________________________2019 
شکوفه های طبع