آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

شکرانه

ببر ای پیک دل ایــن نامــــــه ام را
بزن بر جام جم ایــن خامــــه ام را

به پهنــای جـهــــان تا بیکران رو
حضــور دوستـان تیــز وروان رو

پیـامی بـر بـه چشـم اشـک ریــزان
سـلامی گـو به هـریک ازعزیـزان

به "فرخاری" بگو از ما ســلامی
"معــاشـر" را بکن بـس احترامی

بـه "عـابد حیـدری" اســتـاد دانــا
قـلـمـدار تـوانـمـــــنـد و تــوانــا

"فروغ" آن اخـوی روشـندل مـا
نــمـــود کـاروان و محمـل مــا

"علم" آن رازدان علم و عرفان
ادیـب فاضـل و یـکتـای دوران

به آن "پیرزادۀ" با علم وفن گـو
حدیـث و قصــه ویـاد وطن گـو

بـرو در صوفیه نزد "یگانه"
ابـرمـرد سخـن در ایـن زمـانه

بگو بر خواهر خوبـم"عنایت"
که ممنونم ازین لطـف به غـایت

به "ساقی" گوکه جام دیگـرم ده
مـریضـم الـتـیـام دیگـرم نه

به"پورفضل"و"عارف"هم به"جوهر"
سـلامـی گـو بـه سـان دُر وگـوهر

بـه "فـرزند فگـار" قــدر دانـم
کـه نـام او بــود ورد زبــانــم

"عزیزی" شـاعـر فرزانه را گـو
"ظهـوری" یـاور یکـدانه را گـو

به"فضل"آن شاعرشیرین سخن گو
ز فضـل او سـخـن در انجـمـن گو

ســلامـی گــو"مـوحـد" یـار مـارا
"حسـام الـدیـن" گـل بی خارمارا

به"پروانه"به"خشنود"و"ملکزاد"
به"ساغرپور"و"هادف"هم به"آزاد"

"محبت انوری"جمشید"و"احسان"
"حزین"آن بی مثال عصر دوران

سلامی گو تو "سرورانوری" را
«فریحه» مظهر نیک اختری را

به"افریدون"و"عارف"احترامی
به "حقانی" سلام از ما رسانی

به"فضل حق"به"مشکانی"و"ناصر"
"امـیـن" آن هـمـدم نـایـاب ونـادر

به جـمـع غمگسـار مـلـت و دیـن
زبان و حربهء این کیش و آئین

سپاسی گو که همکاری نمودنـد
دل بشکـسـتـه را یـاری نمودنـد

بـسـی مـمنـون لـطـف دوستـانـم
کــه یــاد آن نگنجـد در بـیـانـم

خـداونـدا بـه حـق اسـم اعـظـم
بــه روی سیــد اولاد آدم

به این محفل به رحمت کن نگاهی
بـه فـردوس بـریـن ده جـایـگـاهی

دعا«دهزاد»را هردم همیـن است
حـضـور دوستـانـم تحـفـه ایـنـست

 

اعتذار: از اختصار اسمهای مبارک دوستان معذرت میخواهم.