آرشیف

2015-5-7

قاضی مستمند غوری

شکایت نامه یی با بیش از چهل واژۀ عامیانه غور و هرات و بادغیس