آرشیف

2020-8-16

عزیزالله اقبالی

شکایت مردم غور از حامد کرزی و محمداشرف غنی به پیشگاه خداوند

 

اینکه مرگ حق است،  مرگ دو جناب فرا خواهد رسید و خداوند دو فرشته را موظف خواهد ساخت تا از هردو جناب به خاطر عملکرد شان تحقیق نماید ، تصور  میکنم سوالات ذیل از دو جناب صورت خواهد گرفت و از غوریان گرامی توقع دارم تا این مطلب را مطالعه نموده دیدگاه خود را به خاطر غنامندی آن بیافزایند.

سوال ؛ جناب حامد کرزی و محمد اشرف غنی در جریان حاکمیت تان در افغانستان  چندنفر وزیر و ریاست مستقل زیر فرمان تان بود ؟

جواب؛ در جریان حاکمیت هرکدام مان تعداد وزارت ها و ریاست های مستقل متفاوت بود ،ولی بیشتر از ۳۴ وزیر و ریس مستقل در کابینه افغانستان از ما فرمان میگرفت.

سوال ؛ از اینکه عدالتی عمری شعار تان  بود، در کابینه تان چند غوری حضور  داشت؟.

جواب؛ هیچ غوری در جریان حاکمیت ما در کابینه افغانستان وجود نداشت، چون غوریان معیار وزیر ،معین و ریس مستقل را تکمیل کرده نمی توانستند.

سوال؛ معیار گمارشات تان به عنوان وزیر،معین،سفیرو ریاست مستقل چی بود که غوریان نداشتند؟

جواب؛ معیار گمارشات ما به عنوان وزیر،معین،سفیر و ریس مستقل ، داشتن چندین لندغر ، داشتن تخصص در فساد وچاپلوسی و فرمانبرداری از کشور های خارجی به خاطر تحقق منافع شان در افغانستان ، از اینکه غوریان با غرور اند،کشور خود را دوست دارند فساد نمیکنند و سابقه کشور کشای داشتند واز حضور کشور های استعماری متنفر اند جای در کابینه ما نداشتند  .

سوال؛ در هر وزارت چند هزار نفر کارمند داشتید و همان طوریکه تحصیل را بر اساس قومیت تقسیم کردید چندنفر سهم غوریان در هر وزارت بود؟.

جواب؛ تعداد کارمند در هر وزارت متفاوت بود، به طور اوسط بیشتر از ده هزار نفر در هر وزارت ایفای وظیفه مینمودند، از اینکه غوریان نه زور داشتند ونه زر، معیار استخدام را در وزارت های غیر نظامی تکمیل نمی کردند و چند نفر فیسبوکی به خاطر تملق سرای به طور موقت استخدام نمودیم ولی در وزارت های نظامی به عنوان سرباز  استخدام نمودیم و غوریان صادقانه مبارزه میکردند و تعدادی زیادی شان کشته و زخمی شدند واز اینکه تعداد نفوس غوریان زیاد است ما نمیتوانیستیم محصیل زیاد را از غور به موسسات تحصیلات عالی جذب کنیم.

سوال؛ سهم انکشاف وآبادی درهر ولایت چی بود؟

جواب؛ هر ولایت که در وزارت های انکشافی نفر داشتند و مردمش نمایندگان خوبی در پارلمان ارسال میکردند، بودجه بیشتری در ولایت شان اختصاص داده میشد.

سوال ؛ چی قدر سر پخته در طول حکومت هر دوی تان اعمار شد واینکه سرک مرکزی خیلی حیاتی واز موثریت بلند برخوردار بود، چند کیلومتر سرک پخته در جریان حاکمیت تان در غور اعمار نمودید؟

جواب؛ هزاران کیلومتر سرک در ولایات مورد علاقه ما پخته شد و چرا به شما مانند غوریان دروغ بگوئیم، در جریان حاکمیت مان به غور  هیچ سرک پخته اعمار نشد، مردمش به سرک های خامه عادت کرده بودند و بازوی های توانا دارند، زمانیکه موتر های شان به گل وبرف فرو میرود به زور بازی خود می کشند و مریض های خود را به شانه های خود به مراکز صحی انتقال میدهند، جوانان شان همیشه یخن ما را به خاطر اعمار سرک پخته داشتند اما آرزوی شان تحقق نیافت، علاوه بر اینکه ما نمیخواستیم غور صاحب سرک پخته شود ، دلایل دیگری هم وجود داشت که مردم غور صاحب سرک پخته نشدند. ۱. وکلای شان بجای اینکه به خاطر اعمار سرک پخته درغور تلاش کنند در پی گرفتن پروژه های شخصی بودند .

۲. وکیل غوری در کمیته بودجه عضو بود، بجای اینکه تلاش کند تا بودجه به غور اختصاص داده شود همیشه مصروف پخش عکس های فیسبوک بود و زمانیکه بودجه توسط پارلمان تائید شد، بخاطریکه مشهور شدن به تلویزون ها رفته  از ما شکایت کردند درحالیکه خودشان رای تائید دادند.

۳.  دادخواهی جوانان شان به خاطر اعمار سرک در فصل زمستان خلاصه شده بود وما نمیتوانیستیم در فصل زمستان برای غوریان سرک پخته اعمار کنیم. 

سوال؛ در جریان حاکمیت تان چند بند برق اعمار نمودید از اینکه دو دریای خروشان را خداوند نصیب مردم غور کرده بوده چرا استفاده نعمت خدا دادی را برای مردم غور مهیا نساختید؟

جواب؛ حضور نیرو های خارجی در افغانستان با تعهداتی قبلی ما به کشور های همسایه داده شده بود  وبه ایشان تعهد داده بودیم شما با حضور کشورهای خارجی مخالفت نکنید ما افغانستان را کشور خودکفا نخواهیم ساخت وبرق شما را به قمت بلند خواهیم خرید در حالیکه افغانستان دارای منابع سرشار از آب ،گاز و… است ودرجریان انتخابات به مردم غور وعده اعمار بند برق پوزلیچ  را دادیم اما کشور های صادرکننده برق به ما اجازه اعمار بند برق را ندادند وما در پی اعمار برق سولری شدیم اما از بخت بد غوریان پول خیرات کشور های کمک کننده به انتخابات، جرگه وبه دسترخوان ملی به مصرف رسید. باز انتخابات میشود اگر مردم غور صاحب برق شوند ما دیگر مضمون و شعار انتخاباتی نداریم روی این ملحوظ مردم غور باید نیازمند بمانند وانچه دارند به صرفیه برق جنراتور دیزلی بپردازند، از اینکه من متفکر دوم جهانم و تخصص در امور اقتصادی دارم به مردم غور گفتم بند برق را از جیب شخصی تان اعمار کنید اما مردم غریب غور نتوانستند.

سوال ؛ ازکشور های خارجی که در افغانستان حضور دارند، چی قدر کمک پولی را دریافت نمودید؟

جواب؛ بیشمار، اعلان  کمک کشور های خارجی زیاد بود اما کمک های شان هیچ برکت نداشت واز اینکه برما نان می دادند و فرمان میراندند و اکثریت کمک های خود را فساد میکردند و پس به کشورهای خود میبردند.

تحقیقات در امور جمعی ادامه دارد…………….

خداوند تو عادلی ، برای مسلمان و غیرمسلمان نعمت های  فراوانی را ارزانی نمودی، کفر و اسلام از نور آفتاب و مهتاب تو یکسان برخوردار اند و تو بر حاکمان امر نمودی تا در اعمال خود عدالت را معیار قرار دهند از اینکه اعمال حاکمان ما در طی بیست سال مغایر فرموده تو بود از ایشان شکایت کردیم و شکایت داریم ،مردم غور به این ایمان دارند که تو ما را به خاطر ابتلاء کردن خلق کرده اید ودر قیامت پرسان و مجازات است .

نوشته من تصور حقیقی است، مرگ دو جناب فرا خواهد رسید و خداوند عادل از ایشان در مورد بی عدالتی شان به مردم غور پرسان خواهد کرد.

ومن الله توفیق 

 

عزیزالله اقبالی -چغچران -غور.