آرشیف

2015-1-26

محمد دین محبت انوری

شکایت از موش هــــــــای خانه

 
هر خانه از خود موشهای دارد وهر موش هم از برای ذوق خود خانه ای را خوش دارد.
موشهای خانه ما همین روز ها بی نظمی وبی بند باری می کنند ازموشها هرکس به دلیلی شکایت دارد.
موش یک نوع حیوان فقاریه است که همیشه درماحول زنده گی انسانها خانه می سازد ومشغول جمع آوری مواد غذائی مورد ضرورت خود ودار وندار صاحب خانه میشود موش ظاهرآ از زنده گی با انسانها خوش به نظر میرسد  اما آدمها ازبودن موشها در منزل ومحل بود وباش شان ناراض میباشند. عمومآ موشهای خانگی در خانه ها به تخریب کاری ، کندن کاری وآلوده نمودن مواد خوراکه به مکروب مصروف بوده ومیباشند چنانچه دیده شده مواد ضرورت اولیه مانند آرد ، گندم ، برنج ، قروت وغیره اجناس مورد پسند موشهابوده هرجایکه مواد خوراکه قرار داشته باشد آنها تلاش بخرچ میدهند تا خودرا بهرشکلی که شود به آنجا رسانده وحق خویش را از بین آن جدا نمایند وبه خانه های شخصی ودلخواه خود انتقال بدهند وبعدآ ذخیره نموده تادر وقت تنگدستی وقحطی فصل زمستان از آن استفاده نمایند.
در گذشته تنها موشهای خانگی عادت داشتند در کندوها ، پس خانه ها وزیر خانه ها جایگزین شوند واز نعماتیکه صاحبان منازل بهره میبردند آنها هم گاه وبیگاه درحالت ترس ولرز ویاهم به دزدی بگیرند وببرند. لیکن حالاکه زنده گی مردم روز بروز رنگ ورونق بهتر یافته است برعلاوه موشهای مشهور به کورموش موشهای دیگری بنام گربک ( گربه) موش نیز از کور موشها پیروی کرده به درودیوار تعمیرات برای خود جای انتخاب میکنند این موشها نسبت به کور موشها قوی تروکلان تر هستند وخرچ وخوراک بیشتر دارند ضمنآ چور وچپاول مواد غذائی خصلت ذاتی شان بوده ومهارت وقدرت فوق العاده درکاویدن سوراخها داشته وسرعت کارشان به مراتب بیشتر از کورموشها میباشد.
موشهای بزرگ که سالیان درازی دور از آبادی واجتماع مردم زنده گی کرده اند وازخود اصول ومقررات ندارند وفعلا به هیچ وجه تابع نظم کورموشها نمیشوندهرچه دلشان بخواهد همانطور میکنند نه تنها برهم زدن زنده گی کور موشها برای شان ارزشی ندارد بلکه ازین عملکرد خود لذت برده وهمه چیز را از آن خود میدانند گربک موشها در نخستین روز های تجاوز برحکومت کورموشها هشدار داده بودند که هرکس در برابر اهداف وخواسته های شان استاده گی کند به عکس العمل جدی روبرو خواهندشد وآنگاه حق شکایت را ندارند.
کورموشها در اوایل امیدوار بودند که با گربک موش ها به تفاهم خواهند رسید اما شواهد حاکیست که گربک موشها در هرجایکه حمله نموده اند به  کشتار وقتل موشهای ضعیف پرداخته تحت هیچ نوع شرایط با کورموشها حاضر به صلح ومذاکره نمیباشند.
درین اواخر با براه انداختن تظاهرات صلح آمیز از جانب کورموشها از صاحبان منازل خواستار تلافی حقوق از دست رفته شان شده ومیگویند ما سالهای سال در گرمی وسردی هرنوع شرایط با انسانها زنده گی مشکل را پشت سر گذشتاندیم که به همه گان معلوم است تعداد زیاد ما درمبارزه علیه پشک ها قربانی شدیم اما تا جایکه تاریخ نشان میدهد گربک موشها ازقدیم تابحال درکوها بین سنگ خره ها وجنگلات بشکل آزاد بدون خوف وترس خانه وکاشانه داشتند واز گیاهان دشتی صحرائی بطور وافر وبدون زحمت خورده اند ولی درین مرحله حساس که زنده گی مردم بسوی ترقی وتجمل نزدیک میشود بدون درنظرداشت کرامت کور موشها ونادیده گرفتن سرگذشت غم انگیز آنها  وارد یک جنگ غیر عادلانه شده وکارهای خلاف وناجایز انجام میدهند که شاید نام کورموشهارا در برابر آدمها بدنام کنند بهر حال ما کورموشها هرچه بودیم ظالم وبی انصاف نبودیم.
 
پایان
چغچران