آرشیف

2015-1-14

محمد ناصر نصرت

شکایت از تیم پـی آرتی مقیم در ولایت غور

 
 
سلام بخدمت تمام مردم شریف ولایت غورشما شاهد این هستید که تیم پی آرتی مقیم درولایت غورتاهنوزهیچ کدام بازسازی را درولایت غورنکرده است به جزاینکه به نفع خود کاربکنند .
  
ما نمیدانیم چرامردم کشورلیتوانیا به ولایت غورآمدند به حیث تیم پی آرتی یا بازسازی قسمیکه معلوم میشود مردم کشورلیتوانیا نسبت به مردم غورفقیرترهستند قسمیکه ما شاهد هستیم حتی کارکنان که درپی آرتی ولایت غورکارمیکنند ازکشورخودآوردند که این کاملاً یک کاری نادرست است .
تیم های  پی آرتی مقیم دردیگرولایات نسبت به تیم پی آرتی ولایت غور خیلی فعال تروبازسازی های نیزدرآن ولایات کرده اند که قابل ملاحظه است
ما میبینیم که درولایات جنوبی ودیگرمناطق که درآنجاه جنگ است حتی سرک های زیارت های شان پخته شده است اما درولایت غورتا هنوزشهری آن پخته نشده است
 
تیم پی آرتی ولایت غوربه عوض که به مردم کمک مفید نماید به مردم کلاه های پیکی دارتوزیع مینماید مردم آن کلاه های پیکی داررا چی کنند .
واین وضع امنیتی را که ما درولایت غورمیبینیم ازبرکت خود مردم شریف ولایت غوراست به خاطریکه مردم خود شان نمیخواهند که دیگر درولایت شان جنگ باشد .
درتیم های پی آرتی دیگر ولایات صد ها نفر مصروف کار هستند اما درتیم پی آرتی ولایت غور مردم به تعداد اندکی مصروف کارهستند .
تیم پی آرتی یعنی چی معنی ؟
 
تیم پی آرتی یعنی تیم بازسازی ولایتی  پس چرا تیم پی آرتی درولایت غور بازسازی نکرده ونمیکند فقط تیم پی آرتی درولایت غور زیرخاکی ها ومعدن های مارا میپالند ودیگر هیچ کدام مقصد مفیدی ندارند .
 
چند وقت پیش ما شاهد این بودیم که مردم ولایت بادغیس به تیم پی آرتی ولایت بادغیس هشداردادند که اگر شما درولایت بادغیس بازسازی نمیکنید ما مثل شما کدام تیم پی آرتی را بکارنداریم پس از آن تیم پی آرتی ولایت بادغیس مجبورشدند که سرک های بین شهری بادغیس را بصورت اساسی پخته کنند .
من فکرمیکنم اگر تیم پی ارتی ولایت غورکدام فعالیت وبازسازی راانجام ندهد مردم شریف ولایت غورمجبورخواهند شد که به تیم پی آرتی هشداربدهند که یا کاربکنید ویا ازولایت غور خارج شوید .