آرشیف

2015-2-7

خلیل الله عالم

شکایتی دارم

تونه طالع و نه بخت داده ا ی
نه ملکُ آرام نه شادی نه هم پدری داده ا ی
 زاده ی سرزمین سخت گیر
نه مکتب و نه مدرسه داده ا ی
رنخ بی مادری را تاکی کشم
مگر صبر ملکُ داده ای
 توچرا این همه را یک جا به من داده ای
 کی دعای صوفیان بجا شود
 یتیمان دست یک دیگر گیرند

به سوی تو دست بردعا شوند

نویسنده خلیل الله عالم