آرشیف

2019-8-30

رفعت حسینی

شِکوه برای چی؟

دیروز یکی از باصطلاحِ اسلامی <اشرف المخلوقاتِ!> طالب ،درجایی سخنرانی نمودو«فرمود» :

 

[ زنان ناقص الدین وناقص العقل ] هستند.

 

واینک برخی چپ گرایان وشماری راستگرایان وچندتا میانه روافغانستانی ، ازخشم برخلاف این <برادرطالب>، نزدیک به خودکشی هستند.

 

چرااینقدرناراحتی و به عربی : غضب ؟ درمورد سخنان یک طالب ؟

 

مگردرایت وفهمِ اسلامی و بیشترین مرد های مسلمان، در مورد زنان ،غیر از این است؟

 

چرا سده های بسیاریست که درافغانستان،چادری بربانوان وزندگی اجتماعی ودادگری انسانی، مستبدانه حکمرانی میکند؟ آیاچادری رایک طالب بوجودآورده است؟

 

وچرا به زن درافغانستان سیه سر می گویند؟

 

درمیانهء برداشت فکری <این اشرف المخلوقِ طالب >ووضع زندگی بانوان در عربستان وایران وسرزمینهای دیگراسلامی چی تفاوتی وجوددارد؟؟؟؟؟

 

///