آرشیف

2020-2-29

رفعت حسینی

شِکوه برای چی؟

چندروزپیش یکی از باصطلاحِ اسلامی <اشرف المخلوقاتِ!> طالب ،درجایی سخنرانی نمودو«فرمود» :
[ زنان ناقص الدین وناقص العقل ] هستند.
واینک شماربسیاری از مردهای چپ گرای پرچمی خلقی شعله یی ومنشعب های آنان وشمارفراوانی ازمردان راستگرا وخیلی از مردهای میانه رو ومردان<بی طرف > افغانستانی ، ازخشم برخلاف این <برادرطالب>، نزدیک به دیوانگی هستند.
چرااینقدرناراحتی و به عربی : غضب ؟ درمورد سخنان یک طالب ؟
مگردرایت وفهمِ اسلامی و بیشترین مرد های مسلمان، در مورد زنان ،غیر از این است؟
چرا سده های بسیاریست که درافغانستان،چادری بربانوان مستبدانه حکمرانی میکند؟
موازین مدنی زندگی اجتماعی وشیوه زیستن فرهنگی ودادگری انسانی،درپپرامون برقع چی میگوید؟
آیاچادری رایک طالب بوجودآورده است؟
وچرا به زن درافغانستان سیه سر می گویند؟
درمیانهء برداشت فکری <این اشرف المخلوقِ طالب >ووضع زندگی بانوان در عربستان وایران وسرزمینهای دیگراسلامی چی تفاوتی وجوددارد؟؟؟؟؟
بسبب روی لچی وآموزش وپرورش بانوان به امان الله لقب کافروبه محمدظاهرلقب عیاش ازسوی باشندگان مرد افغانستان {{پرتاب}} گردید.