آرشیف

2016-7-12

afrotan

شَف، شَف، نی شفتالو!

بدون تردید حال و احوال مدیریت جامعه ما نیز روی پایه های لرزانِ وعده های سرخرمن استواراست  که نقشه آن درکنفرانس تاریخی بن پایه گزاری گردید ه است ، من در شگفتم به حال کسانی که روزگاری از جامعه ء بدون طبقات سخن می گفتند و عدالت را با قاشق های تیوریی مارکسیسم اندازه گیری میکردند امروز بدون آنکه علت بازگشت صد وهشتاد درجه ای شان  بسوی نظام منحط سرمایه داری با قرئت مافیایی را توضیح و بیان کنند همدست مافیایی سنتی حاکم برافغانستان شده و مردم فقیر جامعه را با دشلمه بد مزهء «صبرارتجاعی !!» در قربانگاه طبقات حاکمه ذبح شرعی!! میکنند .

 

ادامه مطلب در اینجا