آرشیف

2022-9-22

رسول پویان

شور و غوغای تمدن

 

بر افکن از رخ خورشید جـان افزا نقاب امروز

درآور چهـرۀ صـبح صـفـا را از نـقــاب امروز

 

مپوشان صورت گل های گلشن را ز چشم خلق

بسوزان پـرده هـای محبس وهـم حجاب امروز

 

دل نـرم و لطـیـف دخـتـران را می زنـیـد آتـش

بـرای ظـلـم و اسـتـبـداد می آری کـباب امروز

 

شکسـتی قلب عیش و شـادمانی را بـه نـام دین

بـریـدی گـردن تنبور و گـیتار و ربـاب امروز

 

شده جشن و سرور نوعروسان ماتم و افسوس

زخون نوجوانان رنگ میگیرد خضاب امروز

 

زنـان از خشـم گیسـوهـا بـریدند ناله سـر دادند

تو گوی شوروغوغای تمدن گشته باب امروز

 

هزاران پـرسش نسـل جـان گـردیـده بی پاسخ

نمی گوید کسی بر خواهش دلها جواب امروز

 

بـه چنگ وحشت طالـب دادنـد خلق مظلوم را

بـه روی سـیـنۀ مظـلـوم گـردد آسـیـاب امروز

 

دیمو را با کراسی غـرق افـراط و ستم کـردند

بدیل عقل و آزادی شده جهل و عـذاب امروز

 

شـدی بـا طالـبـان امـریکایی هـمـدم و همکار

که بینی خانـۀ افـغان سـتانی را خراب امروز

 

نـدارد خـصم فـرهنگ و تمدن در وطن جایی

زبان فارسی کی می فتد از آب و تاب امروز

 

زنان و دختران از حـق انسانی شـدند محروم

بچنگ ظلم و استبداد طلب شیخ وشاب امروز

 

جوانان وطن از خواب خرگـوشی شدند بیدار

که بوی مرگ میآیدبجای خوردوخواب امروز

 

نیابـد کـرگسـان راهی بـه سـوی لانـۀ سیمرغ

فـراز قـله هـا گـردیـده مـأوای عـقـاب امروز

 

اسـاس و تکیه گاه پـایـداری کـوهسـاران انـد

بـرای نسـل نـو شـایسته باشـد انقلاب امروز

 

خراسـان مهد فـرهنگ و تمدن بـوده از اول

ز چـنگ ابـرهـا بیرون بـرآیـد آفتاب امروز

 

خـدا را در طلسم واژگان تاکی کنند محـدود

برون سازم ورا از حلقۀ تنگ کتاب امروز

 

21/9/2022

رسول پویان