آرشیف

2021-2-5

آی سان مرامی

(شور دریا)

شوری دریا زِ اشک ابرهاست

      زان زمان که ماه گاها طالب دوری شده 

ابر را جز آسمان بستر نبود،

       آسمان اما به ماه واله شده

آن که شیرین است نه دریاست اکنون

       چون که دریا بسترشوری شده
شور و آشوبی که آنِ ابرهاست
ماه گویی در زمین پیدا شده

روزگاری ساکن و ناپیدا
شامگاهان پشت ابری در سپهر

حال اما ابر با ماه روبه رو،

      زان زمان که ماه چندی ست ماهیِ دریا شده