آرشیف

2014-11-14

خداداد خیراندیش

شورای محصلین و جوا نان غور در هرات تاسیس شد

 

خداوند منان راشاکروسپاس گذارهستیم که به همکاری وهمیاری محصلین , نخبه گان وجوانان توانای غور که درنهادهای تحصیلی دولتی وخصوصی به پوهنخی های مختلف به ولایت هرات مصروف تحصیل هستند, توانستیم خانه مشترک علمی – فرهنگی ومهروصمیمیت رابرای جوانان عزیزغورتحت نام " شورای محصلین وجوانان ولایت غوردرهرات " ایجاد نمائیم.
 جوانان ومحصلین غوردریافتندکه که تنهاوتنهاغوریهاهستندکه برای مردم مظلوم ومحروم غورخدمت می نمایند ومیتوانندغورراآبادسازند, نه دیگران.واین کارزمانی ممکن هست که غوریهامتحدبوده مشت واحدی باشند,نه متفرق.
 ازآنجائیکه بشترازنصف نفوس غورراجوانان ومحصلین غورتشکیل میدهند؛ بناا جوانان غورنقش بشتری رادرراستای ساختن غوردارند وبایداین نقش راایفانمایند.وپیش زمینه عمده واساسی آن اتحادوهمدلی است.
سالهاست غوردرآتش نفاق , قوم گرایی , سمت گرایی وتعصب می سوزد,ومتاسفانه جوانان غورهم قربانی این پدیده های شوم گردیده اند.
برای رهای ازاین قیدوبندخطرناک ,اینبارهمه جوانان ومحصلین غورتصمیم گرفته اند که ؛دیگرنبایدمسئله تعصب , سمت گرائی وقوم وقبیله به زبان هاگفته شود. همه باهم وهمنوادرساختن غورعزیزتلاش مینمائیم.
به این ملحوظ طی چندین نشست که بامحصلین وجوانان فعال غورداشتیم ,بعدازمشوره وبحث هابرنامه متفاوت رانسبت به حرکتهاوبرنامه های قبلی روی دست گرفتیم .بنابه موافقه ورای اکثریت محصلین وجوانان غورتصمیم براین شدتایک شورای مرکب ازنماینده های  محصلین ازهرولسوالی سه نفربه انتخاب خودمحصلین وجوانان همان ولسوالی وازمرکز(فیروزکوه) شش نفرنسبت وسیع بودن ساحه وتعدادمحصلین , به انتخاب محصلین وجوانان مرکزتشکیل دهیم.که به یاری ولطف خداوندوهمکاری مخلصانه وصمیمانه جوانان غورروزجمعه مورخ 93-8-16به حضورداشت محصلین وجوانان نماینده های انتخابی شان معرفی گردید.
شورای متذکره سراساس نامه وکمیته هاموقتاکارمیمنایدکه به زودی انشاالله بعدازگشایش رسمی شوراطبق معیارهای تعین شده دراساس نامه شورا,نماینده های ولسوالیهاونماینده عمومی  محصلین براساس انتخابات عمومی به انتخاب خودمحصلین وجوانان غورتعین خواهندگردید.
ازخداوندبزرگ میخواهم اخوت وصمیمیت رادربین امت اسلامی,افغانستان عزیزوهمه مردم غوربه خصوص نسل جوان ,متحرک وپویای این سرزمین باستانی ایجادنماید!تاباعث گرددبشترازاین غوریهای عزیزمان را آتش نفاق وتعصب تحدیدنکندوروزی شاهدغورآبادومتحدباشیم!.
ازهمه بزرگان,علمای کرام ,شخصیت های فرهنگی وعلمی ,جوانان ومحصلین دوست داشتنی سرزمین باستانی غورصمیمانه میطلبم تادرراستای اعتمادسازی ,زدودن پدیده شوم نفاق وایجادفضای اخوت وصمیمیت همه گانی مارایاری کنند.   ومن الله التوفیق

خداداد"خیراندیش"
دانشجوی سال چهارم دانشکده حقوق وعلوم سیاسی