آرشیف

2015-7-31

روند ٣

شورای عالی روند 3 افغانستان روی مذاکرات صلح دولت و تطبیق پیمان امنیتی کابل و واشنگتن، بحث نمود

دفتر مطبوعاتی و سخنگو
جمعه، 9 اسد 1394
کابل- افغانستان

شورای عالی روند 3 افغانستان تدویر جلسه داده، مسایل مهم روز، روند صلح و مذاکرات دولت با مخالفان مسلح کشور و چگونگی حالت تطبیقی پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا را مورد بحث و غور قرار داد.
پس از استماع گزارشها و ارایه نظر و پیشنهادها توسط اعضای شورای عالی، بخش های مربوطه موظف گردیدند تا دیدگاه از قبل اعلان شدهء روند 3 افغانستان را با جریان فعلی مذاکرات صلح دولت با مخالفان مسلح کشور مطابقت داده و همچنان، چگونگی حالت فعلی پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا را به بررسی و تحلیل بگیرند و بعد از تطابق، تحلیل و بررسی موضوعات متذکره، نتایج دریافت شده را به مردم افغانستان از طریق رسانه همه گانی و شبکه های مردمی، برسانند.
پس از امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن در روزهای نخست دولت وحدت ملی، روند 3 افغانستان یگانه حرکتی بود که طی یک نشست خبری از آن با قید شرط اینکه منافع ملی و حاکمیت ملی افغانستان خدشه دار نگردد، حمایت کرد و رئیس این روند در آن نشست خبری تاکید کرد که از تطبیق این پیمان، روند 3 افغانستان، نظارت جدی میکند.

با قوت نسل نو، به سوی افغانستان توانمند!

 
بخش مطبوعات و پیامها || Communication & Messages
 

(0093) – 0791919152 | 0700203739 | 0799575759 | 0795190819  

با ما از این طریق نیز بتماس شوید:

ویب سایت | Website:                  WWW.RAWAND3.COM
فیسبوک | Facebook:        www.facebook.com/rawand3.org
تویتر | Twitter:                    www.twitter.com/rawand3kbl
ایمیل | Email:                         rawand3.kbl@gmail.com