آرشیف

2014-11-21

زمان الدین حبیبی

شهید جهاد و سازند گی «الگوی پر افتخار تاریخ» :

«بسم الله الرحمن الرحیم»
« وَلاَتقُولوا لمن یُقتل فی سبیل الله أمواتٌ بل أحیآءٌ ولکِن لّاتشعرون » "وبه آنانیکه درراه خدا کشته شوند مرده نگویید، بلکه زنده ابدی هستند ولیکن همۀ شما این حقیقت را درنخواهید یافت." (البقرة آیه 154)
«من خودرا شاگردکسانی میدانم که نادیدنی ها را به دیدنی ها ورؤیاهارا به حقایق مبدل میسازند.»
امروز تاریخ 15 قوس برابرباروزیست که شخصیت بزرگ جهاد، مرد پرغرور وفرزند دلیر تاریخ « الحاج رئیس عبدا لسلام خان » توسط یک حمله ناجوانمردانه دشمنان ملت وصلح جام شهادت را نوش وجان به جان آفرین سپرد. «قالو انّا للله وانّا الیه راجعون» " روحش شاد ویادش تاابد گرامی باد" امروزهمان روزیست که هربیننده وشنونده را به یاد شهید پرافتخار ملت وابرمردالگوی تاریخ جهاد ومقاومت وبه یاد شهکاریها وسازند گی های فراموش ناشدنی وی درتاریخ می اندازد. این روزها ، دقیقاً همه زمزمه ها ، یادها ، قصه ها وسخن ها ؛ چه درمجلس ، چه درکاروان ، چه درکوه وصحرا بیادعزیزی است که جایش درکنارهم سنگران ، هم قطاران ویارانی جانی اش خالی است ، ولی روحاً احساس حضورش را درهمه جا دارند وکاروانیکه وی سر آهنگ آن بود بازنمانده ونمی ماند. کارنامه ها ، زنده گی ویاد شخصیت مدبر ،آهنین عزم وباغرور درمقابل دشمنان وطن وصلح لاجرم من را واداشت تا بی صبرانه قلم گرفته و بنویسم که ، ای ستاره جهاد وای آفتاب خاورزمین ، ای سرآهنگ کاروان سازنده گی وای اسطوره تاریخ ، ای فرزند دلیر وابرمرد تاریخ وای الگوی شهامت وشجاعت ، ای استاد مکتب مقاومت وای شهید ملت ؛ کاروان که سرآهنگ آن بودی آهسته ، آهسته درحرکت است رهروان وحاملان کاروان ازدوری وفراق تو دربیابان ها ودشت هائیکه دوشادوش یگدیگر دردوران جهاد ومقاومت ودرزمان سازند گی هم سنگروهمراه بودید، اکنون به فراق تو شب ها وروز ها تو ، تو وتو…گفته وبه نبود تو فقط قصه از؛ تو ، سنگرتو ، شجاعت ودلیری تو ، فراست وزیرکی تو وباالآخره همه قصه وافسانه تو وباتو بودن خوانند ، امروز درنبود تو همه جاه ها را خالی می بینند ، آن کوه ها ودشت هاییکه درآن قدم نهاده ای نقش والگوحقیقت شهامت ودلیری تو را نشان میدهند وازگام تو نقش دارند ، دره گل دره ، دریا هریرود وکوه ها ی سربه فلک فیروزکوه همه درانتظار تو به استقبال اند وبرای دیدن تو وشنیدن صدای تو وتشریف آوری گام تو بی صبرانه انتظارمیکشند! این همه آبادی ، سر سبزی وشادابی را که به آبله کف دست وزور بازو ساخته ای درنبود تو درحسرت وفریاد اند وبه یاد وآرمان تو تاهنوز سبز وامید زنده گی دارند.

یاران وهم سنگران با وفائی تو هیچ دردی بدون غربت تو وهیچ سخنی بدون یاد تو وهیچ قصه بی ازیاد تو ندارند ، کوه ها ودره های پرخم وپیچ که توسط بازو تو ویاران ودلیران با وفا ، صادق وجان درکف تو گشوده شده ، به تو وهمراهانت دعا ودرود می فرستند، این همه کوه ها ودره ها که قبلاً حتی طیور را به عبورازخود اجازه نمیدادند ، اکنون زیباترین وخوشنوا ترین پرنده ها به چنین قدرت بزرگ وشاهکاری فراموش ناشدنی تاریخ در دریای پرخروش ، درخم وپیچ دره ها وبا پرواز درسر کوه های سربه فلک کشیده که اکنون آشیانه شان است ثنا حق ودعأ رحمت ومغفرت تو «شهید الحاج رئیس عبدالسلام خان » ودرود سلامتی وقوت به یارانت را آوازمیدهند.

الحاج شهید رئیس عبدالسلام خان کسی بود که شب وروز برای تأمین منافع ملی ، تأمین صلح ودفاع وحمایت ازحقوق اقشار ضعیف جامعه بطور خستگی ناپذیر میکوشید، او دقیقاً دارای یک آرمان وهدف بالای بود که برای رسیدن به آن مقام همه مصایب ، تکالف ، سختیها ورنج ها را تحمل وباعزم متین خود سنگ ولاخ ، دره وکوه هارا فرهاد گونه می شگافت ، جالب اینجاست که وی وهم قطارانش ازنان خشک وآب سرد خور ونوش میکردند ، این طعام برایشان معجزه آسا بود وقدرت ونیروی بازو شان افزوده میگردید طوریکه مشاهده میکنید، رئیس عبدالسلام خان بادستان خود وبانیروی بازویش دوشادوش مجاهدین که راه رابروی کاروان ها بازمیکردند درکاروتلاش بود. رادمردانی که به رضای خدا درروزها ی گرما وسرما مصروف کاربودند ، زمانیکه میدیدند که پدرمعنوی شان باریش سفید درکنارشان سهم دارد نسبت به عشق ومحبت که به وی داشتن رنج وتکلیف شان رفع وبا شوروشوق کامل کلنک وبییل می کوبیدن.

خواننده گان گرامی ! غیرت وشهامت چنین مرد دلیر وفداکاری وی ویارانش را باید به فکر عمیق مشاهده وبررسی کرد ، مطمنأ وبدون شک شاهکاری هایی وی برابری با باستانهائی تاریخی دارد که توسط شاهان غوری دراطراف واکناف جهان ساخته شده ، که امروز هم افتخارتاریخ وهم افتخار غوریهااست که به فرزانگی ودلیری پدران خود بنازند.

ودرقرن بیست ویکم یکی ازفرزندان دلیر وباهمت غور کوه ها ودره های را باز کرد که درفکروعقل کسی نمی آمد. اکنون که وی جام شهادت را نوشیده ایماناً ووجداناً مسؤلیت دینی واسلامی هریک از غوریان وحاکمان امور است تا به تلاش وزحمت افتخارآفرین عبد السلام خان درتاریخ ارج گذاشته وبرای بهبود واعمار هرچه بیشتر مسیر گل دره « دره بدان» که فعلاً فضایش عطر آمیز وگوارا وباامن ترین مسیر است بکوشند ،بقول یکی ازبزرگان « من خود را شاگرد کسانی میدانم که نادیدنی ها را به دیدنی ورویا ها را به حقایق مبدل میسازند» پس باید همه شاگرد چنین استاد باشیم که عملاً به ما درس سازنده گی را داده است.