آرشیف

2019-11-4

استاد غلام حیدر یگانه

شهنامگی از نطق شما منزله دارد

 

شهنامگی از نطق شما منزله دارد

هر حرف شما هیمنهء حنظله دارد

تکرار بفرما و مدد کن که شنیدن

چندین عطش و هلهلهء یکدله دارد

تکرار بفرمای، بفرمای… که طوفان

هربار که ژرف‌ست و گران، سلسله دارد

بگذار دهد لحن شما تکیه بیان را

این سوخته، ته‌لهجهء پر آبله دارد

یک دو سه صدا پیشتر آ، حنجرهء قرن

هر بغض فروخورده، جهانی گله دارد

پروردهء کیهانِ کجایید که اینقدر

عرف وطن از ذوق شما فاصله دارد

گاهی قلم افتاد و گهی من؛ اوقیانوس

با ماه، مقابل که شود زلزله دارد
                        

تابستان 1398

شهنامگی از نطق شما منزله دارد