آرشیف

2015-1-22

دوست محمد نوری

شهـید حمید الله جــــان فرزند عبدالمومین “سرسام”

 

شهـید حمید الله جان فرزند عبدالمومین "سرسام"

بیوگرافی شهید حمیدالله جان

مرحوم به تاریخ 1376دریک خانواده روشن فکرومتدین چشم به جهان گشود سکونت اصلی ولسوالی تیوره ولایت غور فعلان باشنده مرکز چغچران موصوف درسال 1383 شامل لیسه سلطان علاالدین غوری گردیدوتا صنف 5 را در لیسه مذکورادامه دادوبه عمر 16سالگی بتاریخ 15 جوزا 1392جسد وی از دریای هریرودیافت شد که تااکنون عاملین این قضیه روشن نگردیده است .

روحش شاد ویادش گرامی باد .