آرشیف

2014-11-17

عزیزه عنایت

شهـرمـه !
امشب صدای پای تو در گو ش میرسد
آهسته و متیــن چــه خــا موش میـر سد

در خـلـوتی سکـوت شبـی پـر ستـاره ام
ازشهرمـه, ســوار زریـن پوش میــرسد

ازهر ستـاره شـور و نـوای طرب رسد
صوت شیریـن نغمهء درگــوش میرسـد

بنگــر بـرای دیـدن رویش زهــررهــی
بـاد صبا,فشانده گل و گل بدوش میرسد

ای دل ببــال, کــه امشــب زبعــد عـمـر
محبوب خوش قبای قـدح نـوش میرســد

بـا جــلوهء فــروغ حسن گر گذر کنـــد
هرجا که عاشق است چه مدهوش میرسد

زآن دور,دور(عــزیــزه) بــگـــوش دل
آهنگ د لنــوازخوشی ازسروش میرسد

17/6/2012-
ها لند