آرشیف

2014-12-15

نثار احمد حبیبی غوری

شهر کابل در ايام عيد پاک خواهد بود

نثاراحمد، رئيس تنظيف شاروالى کابل

نثاراحمد حبیبی غوری، رئيس تنظيف شاروالى کابل

 

 

 

گرفته شده از وبسایت خبری پژواک
 

رياست تنظيف شاروالى کابل ميگويدکه شهر کابل در ايام عيد، نسبت به روز هاى ديگر پاک خواهد بود، به همين منظور، از دو هفته بدينسو پاککارى شهر به شکل جدى ادامه دارد.

نثاراحمدحبيبى غورى ، رئيس تنظيف شاروالى کابل به آژانس خبرى پژواک گفت که در قدم اول، اطراف تمام مساجد پاککارى ميگردد؛ تا شهروندان بتواننددر فضاى پاک نماز عيد را ادا نمايند.

وى افزودکه به منظور پاکى شهر، حدودسه هزار پرسونل اين ارگان روز و شب کار ميکنند و روزانه، بيش از دو هزار تُن کثافات را جمع و به بيرون از شهر انتقال ميدهند.

غورى ميگويد که در پاکى شهر، بيش از ٢٨٠عراده وسايط ،کثافات را ازشهرکابل به بيرون انتقال ميدهند.

رييس تنظيف شاروالى کابل گفت که کارمندان تنظيف، روزانه از ٣٠٠ محل که در آن کثافات زياد توليد ميشود، آن را جمع آورى ميکنند.

موصوف علاوه ميکند که درسه روز عيد ،پنجاه درصدپرسونل اين رياست به سطح شهرکابل مصروف خدمات خواهندبود تامردم درفضاى پاک وعارى ازکثافات ازعيدتجليل نمايند.

وى ميگويد که شاروالى درحال حاضرکثافات را به ساحه بُتخاک انتقال ميدهدکه در اين منطقه ،کوه هاى از کثافات ديده ميشود و ديگر ظرفيت ذخيره کثافات را ندارد.

امارئيس تنظيف شاروالى گفت که حالا يک ساحه ديگر را در نزديک لته بند که از شهر ٣٢ کيلو متر فاصله دارد ، براى ذخيره کردن کثافات در نظر گرفته اند .

غورى در کنار آنکه از همه شهريان کابل خواست تا در پاکى شهر با شاروالى همکار باشند،ميگويد ((متاسفانه همکارى مردم، در نظافت پايتخت کشور بسيارضعيف بوده ومردم فرهنگ شهرنشينى را مراعات نميکنند. ))

شهريان کابل باابرازخوشى ازاين اقدام شاروالى ميگويندکه شاروالى بايد بخاطر پاککارى شهر، تنها در ايام عيد نه، بلکه درروزهاى عادى نيزتلاش نمايدتا شهر عارى از کثافات باشد.

سيد سرور ٤٥ ساله که در جوار نُه برجۀ چهلستون ( ناحيۀ هفتم) زندگى ميکند، از کار شاروالى استقبال کرده، گفت که شاروالى ديروز؛ انبار کثافات را از عقب ليسۀ نسوان چهلستون که در کنار خانۀ آنها موقعيت دارد، جمع آورى نمود.

وى ميگويد که اين کثافات از مدت ها در آنجا جمع شده و ساحه را تعفن فرا گرفته بود و حالا ساحه پاک و نظيف شده است.

موصوف از شاروالى خواست که بايد هميشه کثافات را انتقال بدهد و تنها روز هاى عيد را در نظر نگيرد.

فهيم باشندۀ کارته پروان شهرکابل به پژواک گفت که هواى شهرآلوده گرديده و بايد در پاککارى آن توجه بيشتر صورت بگيرد.

وى ميگويد که شاروالى به تنهايى نمى تواندشهر را عارى ازکثافات بسازد وبايدمردم درپاککارى سهيم شده و در پاکى آن تلاش نمايند.

موصوف گفت : (( اگر شهر ما پاک باشد؛ صحت همه مردم ما خوب خواهد بودوبايددرپاکى محيط خودکوشا باشيم و شاروالى بايد در اين زمينه توجه بيشتر داشته باشد.))

اما رييس تنظيف شاروالى ميگويد که اين پروسه بعد از عيد و به شکل متواتر در نواحى مختلف ادامه خواهد داشت.

به گفتۀ وى،شاروالى ،پلان هاى زيادى را در شهرکابل که داراى بيش از پنج ميليون جمعيت است، روى دست گرفته تا چهره شهر ازحالت فعلى بيرون شود.

غورى، تعداد کارمندان شاروالى را نسبت به تراکم نفوس، ناچيز خوانده، گفت که شاروالى به بيش از ٢٠ هزارکارمند ديگر نياز دارد تا بتواندهمه روزه ؛ تمام کثافات را جمع آورى نمايد.

او علاوه ميکند که شاروالى، علاوه بر اين که با کمبود پرسونل تنظيف مواجه است ، با کمبود جاهاى نيز مواجه است که در آن کثافات انتقال شده، دفن و يا ذخيره ميشوند .

به گفتۀ موصوف،شاروالى ، پلان داردتاپاککارى نواحى شهرکابل را به سکتورخصوصى بسپارد.

او مى افزايدکه به همين منظورپاککارى ناحيه يازدهم شهرکابل به شکل امتحانى به سکتورخصوصى سپرده شده که درصورت موفق شدن اين برنامه ،نواحى ديگرنيز به اين سکتور واگذار خواهدشد.

رييس تنظيف شاروالى کابل ميگويد که در گذشته براى پاککارى شهر، از طرف شاروالى حشر عمومى نيز راه اندازى شده؛ اما سهم مردم در آن کمرنگ بوده است .

او علاوه ميکند که راه اندازى حشر، به دوش شاروالى است و مسووليت مردم است تا در پاکى و زيبايى شهر خود، سهم بگيرند.