آرشیف

2015-1-27

محمد دین محبت انوری

شهر مـــاهــــواره و موتــــر

 
 
مردم شهر های دیگرولایات هم ازماهواره وموتراستفاده میکنند ودروقت معین وبه اندازه ضرورت مورد پسند شان است اما درشهرکهن فیروزکوه شوق وعلاقه به ماهواره وموتر روز بروز بیشتر شده وحتی بامقایسه بادیگر شهرها شاید بیشترمردم شهرما بدرجه اول قرارداشته باشند اکثر اوقات جوانان و مردان وقت گرانبهای خودرا به دیدن فلم های تلویزیون وراندن موتر ضایع میکنند که بالای هرکدام آن بحث جداگانه مینمایم:

  1. موتروسیله انتقال سریع انسان اموال واشیا مورد ضرورت بوده وبخاطر پیشبرد کارهای که به موتر نیاز دارد میباشد واز آن باید استفاده شود. آنهم ازموترهایکه اسناد ومدارک قانونی داشته باشند. حالا میبینیم از روزیکه درشهرچغچران خرید وفروش موترهای بدون اسنادکه بشکل قاچاق وارد میشوند رواج یافته  ودربرابر چشمان ترافیک وپولیس بدون ممانعت عبورومرور مینمایند زمینه بیشتر برای انجام جرم وجنایت وحادثات گوناگون ترافیکی میسر شده است چنانچه دیده شده اکثریت ازمردم شهروبرخی ازمردم قریه جات نزدیک به شهر که هیچ ضرورت به موتر ندارند در خریدن موترهای بدون اسناد وبدون نمبر پلیت تلاش ورزیده وکسانیکه تاهنوز نتوانسته اند ازین موترهای مودل جدید با  اشترنگ چپ خریداری کنند بی صبرانه در انتظار پیداکردن پول آن میباشند درحالیکه فعلا سرمایه هنگفت هموطنان مامصرف این موترهاشده است ونظر به فقیر بودن مردم هیچ لزومی ندارد که سرمایه خودرا بالای همچو وسایل که از طرف دولت ممنوع قرارداده شده سرمایه گذاری نمایند ازیک نگاه اگر بگوییم بجا خواهد بود که خریداری موترو وسایل نقلیه غیر قانونی آغاز یک بدبختی برای مردم ودرد سر برای آینده دولت خواهد بود. مادرشهرکوچک زنده گی میکنیم که درمدت نیم ساعت تمام کوچه وپس کوچه های آنرا میتوان پیاده قدم زد ولی چه ضرورت دارند آنانیکه بخاطر موتر دارشدن ویا اینکه تاهنوز موترشخصی بدروازه خانه شان استاد نبوده پول هایکه به زحمت وتکلیف بدست آورده اند به قیمت موترهای موقتی بدهند واگر روزی ترافیک ویا پولیس از دست این موترهای خود سر به عذاب شدند وجلو آنرا گرفت صاحبان آن مجبور اند موترهایشان رادرخانه ها پنهان نمایند ودر آن حالت همان موترهای مودل بالا ازخرید وفروش بازخواهد ماند. طوریکه شنیده شده کارمندان ترافیک وپولیس نیزخود مالک چنین موترهای هستند جای تعجب است کسانیکه باید خودشان قانون ومقررات را تطبیق نمایند آگاهانه به خریداری ونگهداری موترهای قاچاقی دست زده اند پس معلوم میشود که دولت مردان ومسئولان تامین امنیت وقانون خودشان علاقمند تحکیم واجرای مقررات نافذه کشور نمیباشند.

  2. ماهواره یا دیش آنتن که با خریدن چند تاوه والمبی ودستگاه آخذه وعیارنمودن آن بالای بام های خانه هرفامیل میتواند بشکل مستقل از برنامه های چندین شبکه تصویری تماشا نمایند وناگفته نماند که دربین این شبکه های تصویری تجارتی تلویزیون های هم وجود دارد که تصاویر غیر اخلاقی وانحرافی راپخش میکنند ومیخواهند جوانان مارا بد اخلاق فاسد بسازند وهمچنان نشرآن خلاف شرعیت اسلام بوده فرهنگ وکلتور مارا خدشه دارمیسازد چنانچه دیده میشود که جوانان ونوجوانان وحتی بزرگان به دیدن این شبکه ها عادت کرده وزیادتر به دیدن جنبه های منقی شبکه های تصویری علاق پیداکرده اند که تاثیرات ناگوار وبدشبکه های پخش تصویری رایکایک چنین برمیشمارم:

1-     معمولا همه گی عادت گرفته اند تا سریال های گوناگون وپی درپی را تعقیب نمایند.
2-     کودکان، نوجوانان وجوانان که قشر آینده ساز وسرمایه ملت هستند از بازیگران سریالها تقلید کرده وداستانهای این وآن سریال درذهن شان جای گرفته است که اکثر اطفال بادیدن صحنه های جنگی وخشن به همان روحیه تربیه میشوند.
3-     در خانه ایکه دیش وماهواره چالان است همه اعضای فامیل وظیفه خود میدانند تا روبروی تلویزیون نشسته وفلم را تا آخر تماشا نمایند وهمچنان درین مدت کار وفعالیت های دیگر خانه معطل قرارمیگیرد وشاید هیچ به آن رسیده گی نکنند.
4-     دیدن دوامدار ونشستن ساعت ها درمقابل پرده تلویزیون هواس انسان رابرهم زده وکاهلی وتنبلی برآنها قالب میشود.
5-     بیننده های دایمی ودوامدار تلویزیون های تصویری به مشکل ضعیفی چشم وکم دید شدن چشم گرفتارمیشوند.
6-     اگردرجریان شب مدتی کوتاهی برای تماشای بعضی برنامه های جالب وآموزنده وقت اختصاص داده شود خالی از مفاد نبوده وخسته کن تمام نمیشود وهمچنان دروقت تماشای تصویر روی پرده تلویزیون باید مسافه 5 متر از آن دور باشیم تا شعاع آن به چشم ضررنرساند.
7-     دربین اکثر فامیل ها واطاق داران اختلاف سر انتخاب برنامه مورد علاقه شان بوجود آمده وحتی بعضی اوقات به منازعه وخشونت می گراید.
8-     فلم هاو سریال های تلویزیونی به وقت افغانسان مصادف به اوقات ادای نماز است که برخی ها بخاطر دیدن فلم از ادای فریضه نماز صرف نظرمیکنند.
9-     سریال های مشهور به تولسی وپرینا وغیره مورد علاقه خانم های خانه واقع شده وآنرا همیشه دنبال میکنند که بعضی اوقات امکان دارد دیگ های آشپزی ویا نان شان سوخته باشد که بازهم ضرری دیگری وجنجال دیگری برپامیشود.
10-  درذهن سپردن این همه سریال های دنباله دار حافظه رامصروف ساخته از خواندن درس ویادگرفتن درست آن شاگردان مکتب را عاجزمیسازد.
11- با دیدن سریال ها مصرف برق بی مورد بلند رفته وحتی درقریه جات بخاطر دیدن همین سریال ها ازسولرویطری استفاده میشود که این هم یک راه مصرف بیجای پول است.
12- کودکان واطفال حین ملاقات باهم  از صحنه های فلم ها وسریال ها بین خود قصه وتبصره نموده وبرای آنها علاقه دوباره برای دیدن آن پیدامیشود.
13-  موضوع و محتوای سریال ها که بشکل دوامدار نشرمیشود که حتی از چندین دهه حکایت دارد بشکل میراثی وبه  گونه موضوعات  مهم زنده گی وانمود میشود ودرمراحل مختلف موضوع وشکل فلم را تغیرمیدهند تا برای بیننده جالبترشود درحالیکه این سریالها وفلم های تجارتی منازعات خانواده گی، بدیبنی ها ، خصومت، توطیه، انتقام جوی، لطمه زدن به پیوندها را برای فامیل ها می آموزاند که حتی شنیده شده است تعداد کمی فامیل ها نام دختران وپسران سریال مورد نظر خودرا را بالای دختران وپسران خود مانده اند وازمود ولباس شان نیز پیروی میکنند که شایسته فامیل یک افغان مسلمان نیست.
14- مهم ترازین که به مرور زمان کلتوروفرهنگ بیگانه از طریق همین شبکه های تصویری بین مردم ترویج یافته وشاید روزی برسد که نسل آینده بکلی از آن پیروی کنند که این مسله خود هجوم تدریجی وجنگی دوامدار علیه فرهنگ اصیل ماخواهد بود. پیشرفت وترقی کشور با حفظ رسوم وعنعنات خودما مایه افتخار است این گونه ترقی زود رس با موتروماهواره نمیشود وبرای ما که تاهنوز گلیم فقر، جهالت فساد وجنگ از سرزمین ما جمع نشده طرفداران بیش ازحد ماهواره به چه کار آید؟
 
پایان
 چغچران
١٤ حمل ١٣٩٠