آرشیف

2015-1-27

محمد دین محبت انوری

شهری بــــــــــــدون ترانسپورت شهری

 

فکرمیکنم درقدیمها این شهربدون ترانسپورت شهری بوده وداشتن ترانسپورت شهری سابقه ای چندانی ندارد.
شاید بعضی ها تعجب کنند که شهرما تاهنوز فاقد ترانسپورت شهری است.
فعلا شهرما ازلحاظ نفوس وازدحام به مرحله بلوغ رسیده است که دیده میشود عبورومرور شهروندان ووسایط سیمای شهررادگرگون کرده  ورونق بهتری برای زنده گی شهری بخشیده است همچنان روزبروز تعداد نفوس آن درحال افزایش است وشهرما ازجمله شهرهای است که ترانسپورت شهری  مانند ملی بس وتکسی کرائی ندارد.
گرچه نواحی اطراف شهرخیلی مسافه ندارند ولی نسبت شهرهای دیگرولایات نفوس آن رشد کرده وضرورت ترانسپورت شهری احساس میشود.
دورترین محلات مسکونی شهر تقریبآ 8 الی 9 کیلومتر ازمرکز شهرفاصله داردو باشنده گان این شهرپای پیاده رفت وآمد میکنند وبرخی دزیعه موترهای شخصی وموترسیکل این مسافه رامی پیمایند.
مدت زمان فاصله تارسیدن به مرکز شهردرحدود نیم ساعت را دربرمییگرد.
کسانیکه کاردارند باید خودشان ازامکانات دست داشته استفاده کنند.
اما اطفال وزنان به مشکل بیشتر روبرو هستند چنانچه برای کسی کارضروری پیش آید هرگزنمیتواند ازوسایط نقلیه کرائی داخل شهراستفاده نماید چون در شهرما تاهنوز موتر کرایی رواج نشده است.
تعداد کمی ازاهالی شهرموترشخصی دارند وبعضی هم موترسیکل داشته که دروقت ضرورت ازآن کارمیگرند. اندک کسانی هستند که توسط موترهای شخصی به قریه های نزدیک شهرمسافرین را انتقال میدهند البته این ابتکار ازخود مردم بوده ومقامات دولتی ذیدخل نمیباشند.
 
تاهنوزمعلوم نیست که شهرکوچک ما تاچه وقت بدون داشتن ترانسپورت میماند.
درطول همین مدت درین شهرزنده گی کردم همیشه این مشکل وجود داشته وفعلا هم میتوان آنرا به عنوان یک مشکل یاد کرد ودرین مورد هیچ وقت نشنیده ام که یکی ازمقامات دولتی ابراز نظرکرده باشد طوریکه دیده میشود مقامات دولتی در رابطه خاموشی اختیارکرده ومردم نیز به زنده گی به همین منوال راضی هستند.
چه خواهد شد که یکبارهم مسولین بخش ترانسپورت درزمینه چاره ای بیابند وتایکبار شهرماهم صاحب ترانسپورت شهری شده وکم ازکم مشکلات اطفال مکتب حل گردد.
بیادم هست که چند سال قبل کالبد چند عراده ملی بس های کهنه خورد دولتی را درنزدیکی مقرولایت دیده بودم اما اکنون همان ملی بس های کهنه هم به نظرنمیرسند.
روی همرفته داشتن ترانسپورت شهری عیبی نداشته وازجمله خدمات اجتماعی برای مردم به شمارمی آید وسهولت بیشتر برای همشریان ایجادمیکند.
شاید تنها من نباشم که سخن ازترانسپورت شهری میزنم وممکن کسانی باشند که علاقمند بودن ترانسپورت شهری را داشته باشند وفکرمیکنم اگر شهرماترانسپورت شهری داشته باشد بگونه بهترمردم میتوانند بکارروزمره رسیده گی کرده وبه وقت وزمان معین بالای مصروفیت های خود حاضرشوند.
بنآ لازم میدانم که ازین طریق برای مسئوولین امور دولتی پیشنهاد نمایم که درآینده نزدیک که سرک های  داخل شهر قیرریزی میشود واگر درفکر آوردن وسایط نقلیه دولتی باشند بد نخواهد بود وازجمله مشکلات شهروندان به این مشکل رسیده گی شود تادر زنده گی شهروندان تغیری رونما گردد.
وما هم با جرعت بگویم که درشهرما ترانسپورت شهری وجود دارد.
درغیرآن شهربدون ترانسپورت وموترهای تکسی  نمای خوب نخواهد داشت.
برعلاوه عقب مانی های دیگر که ازسایرشهرهاداریم این تفاوت جداگانه خواهدبود که فعلا ازقدرت وتوان دولت بیرون نیست وبه آسانی دولت میتواند ترانسپورت را ایجاد کند که ازیکسو یک منبع درآمد برای دولت بوده وازسوی دیگر از مشکلات همشریان چغچران کاسته میشود.
وهمچنان جای تاسف خواهد بود  که تاهنوز مسولین نتوانسته اند مشکل ترانسپورتی همشریان را مرفوع سازند.
چغچران
پایان
جوزا ١٣٩١