آرشیف

2015-2-6

اباسین ...

شهرک در محاصره طــــالبان

 

وضعیت امنیتی ولسوالی شهرک در این اواخر بحث برانگیز میان مردم عام است، اما مقامات دولتی غور گاهی هم این وضعیت را متوجه نشدند. طالبان مسلح که تعداد شان بیش از 300 نفر تخمین شده اطراف شهرک را محاصره دارند، طالبان دو روز قبل بر یک پوسته امنیتی که در 1 کیلومتری شرق قوماندانی امنیه شهرک قرار دارد، جنگ کردند، اما پولیس در قوماندانی امنیه شهرک جرئت نکردند که به کمک همسنگران شان بشتابند.
قرار اطلاعات، فضل احد از دولینه به هدف دفاع از اقوامش به شهرک رفته و طالبان نیز درحال آمادگی جنگ با فضل احد و حمله بر ولسوالی اند.
امیدوارم مقامات دولتی غور در زمینه توجه نموده و مردم مظلوم شهرک را از این وضعیت نجات دهند.