آرشیف

2014-12-26

استاد محمود بی پروا

شهردار

شهردار کسی ا ست که درراس ادارۀ شهرداری قراردارد وشهر داری ادارۀ بس مهمی است که امورات شهررا بهمکاری ومساعدت ادارۀ محیط زیست پیش می برد. چون سروکار شهر داری وشخص شهردار باشهر وباشنده گانش میباشد، لذا لازم دانسته میشود تا مروری کوتاه به وظایف ومسئولیت های شهردار انداخته شود.
وظایفی را که یک شهردار وظیفه شناس ومردم دوست انجام میدهد به سه بخش خلاصه میگردد:

• سرسبزی شهر.
• پاکی شهر.
• تنظیم ونظم شهر.

تمام فعالیت ها وعمل کردهای شهردار وادارۀ مربوط به او از چوکات این بخش ها خارج شده نمیتواند. چون شهردار وادارۀ آن مسئول سلامتی، بهزستی و راحتی مردم آن شهر میباشد. ازینجاست که وظیفه ومسئولیتش ایجاب مینماید تا درتطبیق این سه بخش جدی باشد.
سرسبزی شهر: ایجاد فضای سبز دریک شهر نزد ادارۀ شهر داری و مردم ساکن درآن شهروحتی جهانیان خیلی مهم وباارزش میباشد. هر انسان اعم از کوچک وبزرگ، زن ومرد ، صغیر وکبیر، شاگردواستاد ، مسافر ومقیم ،مامورواجیر، عسکر وصاحب منصب ، خان وگدا ، کور وبینا، کر وگنگ ، موسسات وشرکت های مختلف واطفال نیاز مبرم به تفریح واسنتنشاق هوای گوارا ومحل پاک وعاری از کثافات دارد. چون شهر محل کار وتولید وفعالیت های مختلف درعرصه های متفاوت میباشد، از طرفی تجمع بیشتر مردم درشهرمستلزم کارهای بیشتر درجوانب مختلف است، روی این منظور زیستن درشهرمحیط گوارا ومطبوع را از انسانها گرفته درعوض آلودگی ، خفقان وخستگی از دست آورد آن میباشد بهمین خواطر نیاز زیاد به رفع خستگی احساس میگردد و مردم خسته ازکار وفعالیت های روزانه ضرورت به هواخوری ومکان تازه ومعطر دارند. 
شهر آگنده با تعفن وبدبوئی مورد پسند ودلخواه هیچ کسی بوده نمیتواند ازینرو این شهرداری است تا به خواهش مردم لبیک گفته فضای شهررا سرسبز وگوارا سازد زیرا تنها این گیاهان سبز اند که محیط ومحل را زیبا، معطر ودلپذیر میسازند. یک شهردار باایمان ، وظیفه شناس وانسان دوست ازین خصایص آگاهی کامل دارد و دراین راه بحد توان درکوشش میباشد. بهمین خواطر نقشۀ شهررا طوری تنظیم ودیزاین مینماید که درآن سرسبزی شهر دراولویت قرارداشته باشد ضمنا بهر نقطه ومکان شهر پارکهای شهری را درنظر میگیرد وکنار جاده ها ، سواحل رودبارها و اطراف میدانهای هوائی را با درختان زینتی وسازگار بامحیط سرسبز ومزین میسازد زیرااصل جهانی است که بهر انسان حد اقل ده متر مربع فضای سبز موجود باشد. 
پارکهای سبز شهری بخاطر تفریح وهواخوری مردم، درختان کنار جاده ها بمنظور کاهش صدا ، جذب دود وگازات مضرۀ سلنسرهای ماشین الات وگردوغبار و ساحات سبز سواحل رودبارها بخاطر جلوگیری از تخریب سواحل وسردنگهداشتن آب میباشد تا زمینه حیات آبی را گوارا وموزون نگهداشته باشد ودرضمن آشیانۀ پرنده گان سالم ودور از خطربوده محفوظ بماند. ازسوئی توسعۀ شهرها باعث آلودگی هوا، خاک وآب شده که این الودگی بنوبۀ خود گرمای جهانی اقلیم وخطر ازبین بردن لایۀ ازون را درقبال دارد. بناء یگانه راه معقول جلوگیری ازین آلودگی ها ایجاد فضای سبز ، پاکی ونظم درست میباشد.
پاکی شهر: شهر باید پاک وتمیز باشد. این امر مستلزم آنست تا تمام جاده های شهر پخته کاری شوند، کانالزیشن حتمی شهر عملی گردد وهر تعمیر وساختمانی که اعمار میشود مجهز به تشناب های آبی وآبروها درزمین راه یابی شوند قسمی که با منابع آب های زیر زمینی برای نوشیدن وزراعت وصنعت اتصال پیدا نکنند. محل درست ومناسب منحیث تخلیه گاه زباله های مختلف تدارک دیده شود تا ازنظر همه بدور باشد و درمسیر سیل وآبراوه ها قرار نداشته باشد تا این زباله ها دوباره به محیط سرازیر نگردد. درهر نقطۀ شهر جای لازم برای انداختن زباله ها درنظر گرفته شود خصوصا درشفاخانه ها، کلینیک ها، قرارگاه های نظامی، تربیت گاه ها ومحلات صنعتی، هوتلها ومسافر خانه ها جاهای انداختن زباله ها و آب های مستعمل آنها با کمال دقت و دانش پذیری تدارک دیده شود.
نظم وسلیقۀ شهر: کار دیگری که درشهر داری مهم میباشد، همانا نظم وسلیقۀ درست شهری است. این امر ایجاب مینماید تا شهر بوجه درست دیزاین شود . هر قسمت شهر جای بخصوص خودرا داشته باشد یعنی جای مکتب، کلینیک، پولیس، اردو، پارکها، جاده ها، محلات اصناف شهری مثل نانوائی ها، نجاری ها، آهنگریها، ورکشاپ ها، مستری خانه ها، لترین های شهری، استراحت گاه ها، هوتلها، مهمانخانه ها، مساجد، زیارتگاه ها، شهرک های صنعتی، خانه های نشیمن، ادارات دولتی، محبس،ورزشگاه ها، تاسیسات هوائی، موقعیت بازار( با تفکیک هربخش آن) وغیره همه وهمه درست وبجاهای مناسب ولازم که مورد تائید ادارۀ محیط زیست باشد، ایجاد واعمار گردد. موقعیت های انتن های مخابراتی بجای خودش مدنظر باشد تا ازانتشار اشعۀ خطرناک آنها بمحیط زیست آسیبی نرسد.
درصورت نادرستی ونابرابری نظم درست شهری، باز هم نتیجه این خواهد بود که آلودگی محیط بوجود آمده وشهررا دردیدگاه ها بد ونا درست جلوه دهد زیرا شهر چتل وملوث به ناپاکی ها ، جز مولد بیش از حد گازهای کاربن دای اکساید(CO2) ، متان ( CH4 ) ، گازات بدبو و پیدایش امراض مدهش ، حاصل دیگری درپی نخواهد داشت.
درصورتیکه همچو شهرهائی زیاد عرض وجود نمایند، جهانیان مارا منحیث یکی ازعاملین گرمای جهانی ومخرب لایۀ ازون خواهند دانست وآواز آنان تمام دنیارا به این گفته پر خواهد نمودکه همانطوری که از نگاه فساد اداری مقام اول را درجهان کمائی کرده ایم، مقام اول گرماسازی جهان ونابود کنندۀ ازون نیز بما نسبت داده خواهد شد. 
پس خواهش شهر نشینان شهر چغچران از شهردار محترم این شهر که جوان فعال ، پرتحرک ودلسوز معلوم میشود اینست تا درراستای وظایف خویش در سه بخش یاد شده منحیث یک شخصیت مسئولیت پذیر و وظیفه شناس عمل نماید وشهر چغچران را بیک شهر برابر بامعیارهای جهانی مبدل سازد که انشاء الله چنین خواهد کرد.

 

ختم
محمود بی پروا
شهر چغچران
دلو 1391 برابر با جنوری 2013.