آرشیف

2015-1-14

فتاح فطرت

شهرخوب یافتنی نیست ساختنی است!

 

شهرخوب یافتنی نیست ساختنی است!

  دوستان گرامی  روند طبیعت است که همه چیز روبه پیشرفت است وهمه خواستار پیشرفت هستند وما همه روزه در این کوشش هستیم که یک شهرداری پرکار با ارایه خدمات بهتر برای شهروندان مان باشیم باید خاطرنشان بسازم  که  بعداز این خدمات شهرداری به اساس نظریات شهروندان ارایه میشود که جلسات متعدد را موسسه محترم رمپ اپ با همکاری مالی (یواس ای آی دی ) که همکار با شهرداری است دایر گردید در این جلسات از استادان مکاتب داخل شهر، مولوی صاحبان ،نویسنده گان ،وکلای منتخب  مردم وبزرگان شهرنظر خواهی شد همچنان توسط این بزرگواران یک کمیته برد مشورتی بخاطربهبود شهرداری غورساخته شدکه با یک انتخابات شفاف اعضای رهبری این برد تعین شد دراین انتخابات  محترم حسن حکیمی باکسب ( 10 )رای به حیث رییس محترم استاد نادر خان   به حیث معاون ومحترم گل پیدامنش به حیث منشی توسط رای دهنده گان این تعیین گردیدند.
و پروژه های شهرداری رانیز انتخاب کردندواین پروژه های انتخاب شده همان پروژه های است که با  بودجه اندک شهرداری به شهروندان عزیزکه بتواند  خدمات بهتر ارایه شود، به آرای اکثریت اعضای ای بردپروژه ها ی سال 1391  شهرداری  انتخاب شد، امسال  شهرداری پلان داردکه با بودجه خود شهرداری وموسسه رمپ اپ این پروژه ها را اعمار نماید.

 

  نام پروژه مشخصات موقعیت پروژه تمویل کننده
1 پروژه مسلخ و گشتارگاه 75 متر مربع  دوطبقه پخته واساسی با امورات عجابی در چغچران-تحت مرکز شهرداری
   
2 اعمار تشناب های عصری  پنج حلقه ای سه موقعیت طوری عصری تحت شهری  شهرداری
 
3 کانکرت مارکیت های شهر دومارکیت   کانکریتی تحت مرکز شهرداری
4 آماده ساختن پارک زنانه تمام پارک زنانه  سرسبز ساختن وآماده کردن پارک وکانکریت پیاده روهاوسایل بازی  برای اطفال رمپ اپ
5 کانکریت کردن پیاده روهای مکتب همه پیاده رو ها داخل مکتب لیسه سلطان علاوالدین غوری رمپ اپ
 

 

وهمچنان نادیده نباید بگیریم که درسال 1390 نیز پروژه های را شهرداری چغچران وموسسه رمپ امپ با
 همکاری مالی (یواس ای آی دی )به داخل شهرتکمیل کرده که ازنظرشهروندان هم موثربوده وآنهاازین پروژه ها راضی هستند وبیشتر از شهروندان مان این خدمات را متوجه نشدند.
 

شماره اسم پروژه موقعیت پروژه تمویل کننده
1 اعمار 5300 متر مربع پیاده رو و 355 متر مربع گلدان داخل شهر چغچران رمپ اپ
2 810 متر مربع پارکینگ وسایط نقلیه ، 190 متر کتاره های پل روی دریا و 2900 متر مربع پیاده رو ها داخل شهر ، کتاره های پل و اطراف مسجد و پارکنیگ مقابل کابل بانک رمپ اپ
3 50 عدد زباله دانی نواحی شهر چغچران رمپ اپ
4 ساختمان اداری شاروالی همراه 13 دهنه دکان و سالون کانفرانس مقابل لیسه سلطان شهاب الدین غوری جنوب دریا چاپان وشهرداری
5 اعمار 20 کیلو متر گلدان داخل شهر رمپ اپ
6 124 عدد نصب چراغهای سولر داخل شهر پی آر تی