آرشیف

2020-4-4

شهبانو
شهبانو
شھبانو عجب مست و خرامان شده امشب
آھو برۀ دشت و بیابان شده امشب

زلفاش پر از پیچ و خم و حلقھ و زنجیر
رخسارۀ او نور شبستان شده امشب

در محفل ما شادی و غوغاست سراپا
چونکھ مۀ من مست و غزلخوان شده امشب

امشب ھمھ شب بیخود و مستم، از آنرو
اغیار ز میخانھ گریزان شده امشب

امشب منم و باده و شھبانو و ساقی
گویی کھ شب ما شب رضوان شده امشب

 وحدت درخانی 

ادامه ای اشعار جناب درخانی اینجا را کلیک نمائید