آرشیف

2014-12-12

الحاج سید محمد رفیق نادم

شهادت

حــلال عیــــد مــن ابــروی دلبــــــر             مـرا عـیـد نـشـاط اسـت روی دلـبــر
چو دلبـر نیست پیدا عید هم نـیست             ازیـن رویــم بـه جـسـتـجـوی دلـبــر
که دلبـر یافـتـم عیــدم هــمان است             شـهـادت مـیـدهــد ابـــروی دلـبـــر
ندیـدم در جهـان بهــروزی یکـــدم               سـیـه روزم نـمـودم مـوی دلـبـــر
گرفـتـه خـال هـنـدو کـنـج لـب جــا               از آن رو گشتـه ام هـندوی دلبر
منـورمـی شـود چـشـمـم بـرویـش               معـطـر جـان شـود از بـوی دلبر
حج من طـاق ابروی نگـار اسـت                بگـردم مـن بـه گرد کـوی دلبـر
رخـش بهتـــر زمـــاه بــدر دیـــدم                گرفـتـه در بغـل گیـسـوی دلـبــر
کنم قـربـان وجـود خـود بـیـکــدم                به پـیـش قـامت دلـجـوی دلـبــر
حنـای دســت جـــانـــان خـــون (نــادم)
روا بـاشـد کـه ایـن اسـت خـوی دلـبـر
 ***
 
 انتخاب شده از مجموعه اشعار سید محمد رفیق نادم