آرشیف

2014-11-21

زمان الدین حبیبی

شهادت نابه هنگام جوان آزاده خواه وعدالت جو فخرالدین “شهریار” وپیام جوانان به عاملین این جرم

شهادت وقربانی نابه هنگام جوان دلیر،مدبر ،آزادی خواه وپژوهشگر رابه تمام جوانان وفرزندان غوری وبازمانده گانش تسلیت عرض میدارم. وبرای شهید ورادمردجوان فخرالدین"شهریار" جنت برین راخواهانیم، شهریار جوان بود فعال،مدبر، بااحساس وبیدار وحق جو که همیشه وهمیشه دوشادوش وهمگام جوانان برای بیرون رفت ازمصایب ونجات ازین تنگناهای مرگ بار تلاش ومبارزه مینمود، جوانی بود باغرور،باعزت وروشن بین. که درد ورنج ملت ومردم مظلوم را درک میکرد ،وی بارهار وبارها باجوانان ومردم درمقابل اشخاص مغرض ، خود لگام ، خودلجام وخو دجلومبارزه ورا ه شانرا میگرفت ، یعنی دست وجلو حاکمان وظالمان خودبین را کوتاه داشت. ولی باتأسف که بایک حمله ناجوان مردانه ودشمنانه به شکل بی رحمانه ومظلوم بار به شهادت رسانیده شد ، وی درحالی به شهادت میرسد که بی خبرانه وبی گناه درخانه خویش نشسته است ودرین اثناء به اثر حملات وضربات افرادی چندی ازپولیس به شهادت میرسد . بعدازشهادت شهریار افراد مرتکبین این قضیه دیگربهانه نداشتن فقط این را بهانه میسازند که شهریار باطالبان دست داشت. درحالیکه همه ما وکافه مردم غور شاهد هستیم که شهریاریک جوان آزاد،مستقل وپژوهشگربود او باهیچ کدام گروه وحزب سیاسی ارتباط نداشت، مااولا این عمل نامردانه وضد بشریت را سخت تقبیح وتهدید نموده وثانیا سخن دروغ وکاذبانه این دشمنان صلح و ملت را رد مینمایم زیرا به همه معلوم است که شهریار فقط یک جوان مبارز و حق طلب بود وبه دنبال آرمان وهدف والایش جام شهادت نصیب شان شد. دولت اگر واقعاٌ طالب وافراد همراه شان را میخواهد وبه آنها میرزمد ، به دولتیار چه میکنه؟ آنها "طالبان" ازدولت آشکاراتر وباقدرتمند تر اند، آیا دیگر کسی نبود که خونی یک جوان تحصیل کرده وروشن فکر را میریزانند، یقیناٌ امروز بیخ کنی وریشه کن ساختن فعالان وجوانان جامعه طرح ریزی میشود، این باز چی بازیست؟ که کسانیکه شانزده سال رنج ومشقت برای تعلیم وتحصیل کشیده باشند وبا خون وآبله کف دست پدر وبرادران تحصیل نمایند امروز ازطرف دولت وابرمردان حاکم به بهانه غیر منطقی ونامعقول نابود شوند.
واقعاٌ جای شرم ورنج ودرد است ، دولت مردان ظالم و نامرد همانگونه که خود تان کر، کور وگنگ هیستید مردم دیگر را این گونه قساس نکننید ونکوشید که ملت را فریب دهید .پیام وخواست مااز مقامات عالی وادعا کننده گان حقوق بشر اینست که خون جوان دلیر و قهرمان مارا نادیده نگیرید وعاملین این قضیه را مورد پیگرد قانونی قراردهید. ودرآخیر برای تمام بازمانده گان و دوستان وجوانان شهید جوان "شهریار" صبرجمیل وبرای شهید جنت برین را ازخداوند استدعامیدارم ، درود بر روان شهید جوان ورادمرد شهریار نام ویادشان پاینده باد.

پوهنتون ننگرهار