آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

شهادت مـظـلومـــانــــهء انیسه، خاموشی و سکوت با معنی!

شهادت دختر بچهء صنف دهم دبیرستان کاپیسا واقعهءاسفناک و تاثر بار بود،خانوادهءرا در "محمود راقی" درغم واندوه بی پایان فروبرد،خبر شهادت طفلک دبیرستاانی منحیث یک خبر عادی چون اخبار شهادت یک سر بازشهید گمنام پولیس درحاشیه اخبارجنگی کشور باز تاب یافت،وبه سادگی به تدریج به خاموشی گرایید،اعتراض جامعهء مدنی ونهادهای دفاع حقوق زنان به جای نرسید.فقط وزیر معارف کشوربه شک وتردید به این حادثه نگریسته باسخنان تکراری در حصه اظهارات زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دراین باره اظهار شک وتردید کرد ،با وقوع حادثه ء جدید سوءقصدببه جان ریس عمومی امنیت ملی این زییح الله مسولیت این حادثه را پذیرفت وجالب است مها جمین خود اعتراف به عمل شنیع تروریستی مینمایند ولی رهبری کشور ووزیرمعارف آن در باره این اظهارات دشمنان مردم افغانستان اظهار شک وتردید مینمایند،مگر انیسه دراین سن وسال درکدام موقیعت وموقف نظامی وملکی بود؟ که تروریست ها با اسلحه ء گرم بروی تاختند .در جامعهء سنتی ما همیش درباره زنان ودختران افکار کهنه وتاریک اندیشانه ء وجود دارد،ولی دردهات وقصبات کشورقبل از آغاز جنگ داخلی برخورد با زنان ودختران آمیخته با حزم واحتیاط بوده،اگر ددهات کشوردو فامیل درنزاعی درگیرمیشدند دخالت ازجانب زنان یکطرف صورت میگیرفت ،مردان مقابل آنها باآرامی وبا لحن ادب آمیزبا زن سخن گفته مشاجره را خاتمه میدادند،مگراین انیسه کوچولو ادویهء پولیو دردست ،درکوچه وپس کوچه های کاپیسا به سراغ اطفال معصوم شتافته ، قطرههء آب پولیورا که برای ادامهءحیات کودک ضرورت است،بر دهان اطفال معصوم می چکانید،آن نامردان تفنگ بدست چگونه گلوله ءآتشین را بسوی کودک دبیرستانی شلیک مینمایند ،این عمل خودرا جهاد فی سبیل الله مینامند؟ومسولیت این حادثه را می پذیرند،لابیهای آنها دردستگاهحاکمیت دولتی باپر رویی وبی پروایی خون این دخترک جوان مرگ را نا دیده انگاشته در سکوت معنی دار فرورفته اند . جنات پرتونادری شاعر فرهیخته وطن به جا فرموده اند "مرگ به این سکوت باد" خون ملاله یوسف زی تقدیروتحسین ازعملکردهای مثبت وی درسرتاسر کشور ما درطنین شد شاه وگدا عملکرد نامردانه ءتروریست هاوطالبان پاکستانی تقبیح نمودند،ودعا خیر وصلوات جهت صحت یابی وی به جا آورده دشد،ولی پیکره ء آغشته ته خون انیسه ءکاپیسایی درذهنیت های حاکمان قدرت در کشور تداعی نداشت ، ماتم وسوگواری برای پیکر مقدس این شهید برگذار نگردید، باسکوت ،سکوت،خاموشی ،انیسه را به خاک سپردند ،انیسه کتاب های صنف دهم دردست با آرزوهای انسانیش جهت خدمت به مردم دردیارخویش به خواب عمیق وابدی فرورفت، ورخت سفر ازاین سرزمین خون وآتش بربست