آرشیف

2017-10-22

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

شهادت فضل الاحدخان جوان رشید غورمان

 

 

شهادت فضل الاحدخان جوان رشید غورمان
 

هرروزمان آشوب، هرروز مان غم، ماتم، هرروزمان قتل ،خون مرد ازمردان مغرورمانرا درهنگام مصلحت، درهنگام ادای نماز، آری ازما باجمع از بزرگان مان داشتندازماگرفتند بلی چنین شد، فضل الاحد خان لیدر مغرورمان فرزند مرحوم ارباب عبدالکریم خان عینی را که مرد نیک رای مرد نیکوکار،لیدرمردمی قوم محترم تیمنی را درعنفوان جوانی ، درعنفوان غرور، درعنفوان قدرت اجتماعی ،اقتصادی را درادای نمازعصردرمسجد که فضل الاحد خان درپهلوی راست مهمان سراش دردهکده آباد، دردهکده باشرف ،باعزت خواجه گان که درگذشته ها، بازرگانان مردمان باشرف وباعزت خواجه گان آباد کرده بود، آری خواجه گان راکه ما صاحبان،باداران ومردمان باعزت را گویم، آری این دهکده باعزت ، باغرور وشرف انسانی، مردان نیکو کار، مردان نیکورای درگذشته ها مسمی فرموده بودند، آری فضل الاحد خان جوان مرد، فضل الاحد خان مرد عیار، فضل الاحد خان باقامت برافراشته، فضل الاحدخان مرد سربلند صاحب چشمان سیاه ودرشت که به حق قوم ومردمان بامصلحت تیمنی را درهمه عرصه های حیات رهبری میکرد.
فضل الاحد خان درشهر فیروزکوه نیز عزیز دلها واحترامش را فروان میکردند دربین همه اقشارمحبوب بود ویژه دربین جوانان سرشار از عشق ومحبت فیروزکوه محبب القلوب بود وهمه احترامش را به دلها ادا می نمودند، فضل الاحد خان نه تنها خان جوانان فیروزکوه بل درعرصه های هنر وموسیقی شهره بود، او جوان خوش تراش که اکثریت جوانان فیروز کوه عین اقامت ایشان درشهر شب نشینی ها برپامی نمودند وجوانان از حضورفضل الاحد خان لذت میبردند، خان مان عموما سدره نشین بود ومیربزم وساز وآواز اوتار، تمبور نیکومینواخت ویژه صدای ربابش جوانان را به حق فرامیخواند، او درموسیقی اش جوانان را به حق جویی، نیکو کاری وضدهرگونه ستم گری دعوت وفرامیخواند، فضل الاحد خان را درعین قدرت اجتماعی توانائی اقتصادی از ما ناجوان مردانه گرفتند، آری ما بازمانده گان فضل الاحد خان عنقریب داریم به زیارت اومیشتابیم باصدای رباب تار، تنبور، رقص کنان، ناله کنان، گریه کنان همه مان خودمان را به مزارش میریزیم آنقدر گریه میکنیم وناله فریاد تااین وطن انسان سوز را آب چشم مان، ناله مان، فریاد مان، نابودش کند. اگر گریم نتوانستیم دیگر نامش را به سلامتی نبریم درناله هامان، درشیون ها مان، درنوشته ها مان خلاف احمد خان ابدالی، خلاف قول مردمان صاحب دین، مردمان با فرهنگ عالی، مردمان با دیانت قندهاری که هم از احمدشاه بابا ابدالی پوزش میطلبیم که دیگر نامش نزد ما دوست داران فضل الاحد خان شهید که درجای نماز انتحارش کردن وبدون اینکه با سیاست مداران مشوره کنیم به اجازه خوب شماقندهاری ها دیگرنامش را به زبان نمی آوریم واین اسمارا احترامانه پیشنهاد میکنیم:
1ببرستان 2 گبرستان 3 غمستان 4 هژبرستان.
برومردسیاسی مازیارت میرویم! رنگت گم سیاسی ازینجامیرویم! باآه وناله میرویم ازینجامیرویم! واین شعار را داریم تکرار میکنیم نابود باد سیاسیون حق ناشناس حق تلف، حق ناشناس این هژبرستان.
بافریاد الوداع،الفراق ازینجا میرویم! جای خان شهید مان فردوس برین وبه سیاسیون هژبرستان، غم، درد ،رنج ومرض طاعون را از بارگاه خداوندگارمیطلبیم ما جرحت نمیتوانیم واسکت انتحاربه تن کنیم وضد ترور انسانهاخودمان را عیارنمائیم، بخدا همه مان میترسیم ومیلرزیم ،دیگر آرزونداریم انسان را به خون تر ببینیم ما همه آدمهارا به اتن ملی به پیشواز صلح، به پیشوازسلامتی، به پیشواز یکدیگر پذیزی، به پیشواز همسوئی وهم بستگی احترامانه دعوت مینمائیم، ما شهید مان را هرگز فراموش نخواهیم کرد بخواب آرام !!!
به نمایندگی از باشنده گان شهر فیروزکوه 1- خلیفه ظفری 2 گل احمد خاکسار 3 محمد یوسف ملنگ به نمایندگی از بازرگانان 4 نذیراحمد جان به نمایندگی از کودکان 5 یلدا دخت به نمایندگی از زنان کهن سال شهرفیروزکوه مادریلدا دخت عمل انتحاررا دیگر درهرگوشه دنیا نیمی پذیریم راه ما راه آبادانی ، راه ما راه ساختار راه ما راه هرگونه خشونت.

ح یعقوبیان فیروزکوهی 2 جلال جون 3 حیدر4 ضیاء جون 5 ستارسنجر.