آرشیف

2018-6-5

استاد فضل الحق فضل

شنیدسـتم ثنا گـردیده بـیمار

شـنـیــد ســـتـم  ثـنـا  گـردیــده  بـیـمــا ر
دل آزرده  شـــده  آن  طـبـع  سـر شـــا ر
 
مـیــا ن  بـســتـر غـــم  خـفـتـه  رنـجُـور
مـلــول  از غــصـه  و انـــدوه  بـسـیـا ر
 
جـگــر خون اســت ز ویـرانـی مـیـهـــن
ز دســـت  دشــمــن   مـزدور و  مکــا ر
 
دریغــا ! حــســرتا !  کـز جـور گــردون
مهاجـر گـشـته ا سـت  از روی  اجـبـا ر
 
لـب  پـر خــنــده   وطــبــع  مـلـیـحـــش 
نــــدارد  شـــوق  بـر اشــعـــار دُربـــار
 
به  ملک  غـیـر وغــربـت می بـرد رنـج 
تنـش  رنجـور و دل  خونـیـن  ز اغـیــار
 
به  یاد میهــن  زیبـا اســـت  غـمـگــیــن
مُـیـســر  گــر شـــود   یکــبــار  دیــــدار
دل  هــر هـمـوطــن  در انـتـظــار اســـت
که تا کــی  بـیــنــد ش  ا ز لـطــف دا دار
 
به  داغ  کــشــور  و مــردم  بـســوزنــد
به  خـا رج  مـلــتــم  از  رنــج  و ادبـار
 
بگـریــد  در فــراغ  د شــت وکـو هــش
بـســـا ن   بلــبــــلان  بـر یـاد  گـلــــزار
 
به فـضــل خـود شـفـا یـش ده  خــدا یا !
مـکــن قـلـبـش به لطـف  خویـش افـگا ر
 

 
 
استـاد فـضــل الـحـق  فـضـــل
شـهــــر فــــراه ثـور سال 1397 هـجـری شـمـســی
 
 
اهــد أ به جناب استاد محمد اسحاق ثنا  که در بستر بیماری در شفاخانۀ در کشور کانادا به سرمی برند ….برای ایشان شفای عاجل وصحت کامل را ازبارگاه رب العزت استدعا مینمایم !