آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

شنیدستم حبیـبـی قـهـرمـان شـد

شـنـیــد ســتــم  حـبــیــبــی  قــهــــر مــا ن  شــــد
د لــی   پـیـــرم   ا زیـن  مــژد ه   جـو ا ن  شــــد
 
خــــد ا   بـا شــــد  نـگــهــــد ا ر  ش هــمـیـشــه
کـه  نا مــش  ا فــتــخــا ر  غــو ر یـا ن   شــــد
 
کــنـو ن   د ر  ســطــح  کـشــور  هـــا ی  د نـیــا
و  را   نـا م   نـیـــکـــو   ورد   ز بـا ن   شــــد
 
چو رســتــم  تـا زه  کـرده  رســـــم   پــا ر یـــن
به  رزم  ا نــد ر  حــریـفــا ن   نا تـو ا ن شـــد
 
ربود ه  گــو ی   سـبـقـــت   با   شــطــــا ر ت
ز هــیــبــت خـیــره  چــشـــم  ا یـن و آ ن شــــد
 
ز  فـیـضـش عــــز ت  و  فــخـــر جـهــــا نـی
نـصـیـب  کــشـــور  ا فــغـا نـســتــا ن  شـــــد
 
یـقــیـن  کا یـن  هــمــت  وعــــز م  و ثـبـا تــش
کـنـو ن  درسـی  به  ا بـنـا ی  جـهـــا ن  شــــد
 
 
ر قــــم  کــــرده  به  عـــز ت   نــا م   مـیـهـــن
د ل  مـا م  و طـــــن  بـس  شــا د مــا ن  شـــــد 
 
خــد ا و نــد ا   به  ا حـسـا نــت   نــگــهـــد ا ر !
کـسـی  را  کـا و  شـهـــیـــر و  قـهـــر ما ن  شــــد
 
ز  فــضـــل   بــیـــکـــرا ن  حــق   تـعـــا لـــی
حـبـیـبــی جـا ن   حـبـیـب  مـــر د مــا ن  شــــد

 
 
استاد فضل الحق فضل
چـغــچـــران – دیـار فـیــروز کـوه  جـوزای 1391 هــجــری شـمـســی
ایـن ســروده بـه مـنـا سبـت کسـب  افتـخـا ر آفـریـن  مــد ال طـلا و  کـپ قـهـرمانــی  و کسـب لـقـب بـهـتـر ین داور  و توسـط   مـحـتـرم  بـصـیـر ا حــمــد حـبـیـبی غوری  در مسابقات بین المللی جام آسـیا که در کـشور  هــنــد و ســـتـا ن  بر گزار شـده بود  سـروده شـده است . بد ینوسیله  این افتخار بزرگ را هـم برایش خود و فا میـل نجیبـش وسپس این پیروزی و افتـخـا ر را برای تک تک از همـوطنان عزیزم صمیمانه مبارکباد عرض میکنم  و توفیق مـزید بـصـیـر احـمـد حبیبی را برای انـجـام مسابقات بین المللی و احـراز مقام های بر تر از بارگاه رب العــزت  استـد عا کــرده  تمـنـا دارم برای تشـویق این افتخـار آ فـرینـا ن و قهــر ما نان  هریک از هموطنان ما توجه خاص فرمـوده ملت و مردم شانرا افتخار بخشند.