آرشیف

2014-12-28

محمداسحاق فایز

شنـــــــاخــــــــــــــت

 

بسمه تعالی 
به غلام حیدر یگانه با محبت
 
 
 
مردی ایستاد رو بروی کتیبه
و انگشت خویش را
با جوهری آلود
و آنگاه با غرور
انگشت خویش
                         بر روی کتیبه گذاشت
                                                                   رفت.
 
او در میان نقش روی کتیبه
خودرا به یاد گار ماند
درنگ
                درنگ
و حرکت در ژرفای زنده گی
اما
با هرقدم
مرد کوله باری را می کشید در قفا
چون جرمی سنگین
                  –  نقش روی کتیبه-
او با این نگاره ها
گویی پیوندی داشت
آنسان که تو بامن داری.
توانستن برد
           ونتوانستن ماند .
 
کابل
2 سرطان 1389
 
 


 

بدعت

  
چون آوار می ریزم
از شانه های عریان زمان
                                          بر راه
خاکسترم
در طوفان ثانیه ها
                              می غرد:
" ابتذال
                پوچی
                             بی مایه گی
مگر زمانه ام را به کجا مُهر می کند
                                                         حالیا؟"
 
12 سرطان 1389
کابل
 


  

سرنوشت

  
به خجلت تلخ مانده در حلقومِ داعی
گرهی از از احتضار
                                  زده اند
                                                        برای خاموشی.
داعی
از پیشانی خویش می ریزد
قطره
      قطره
                 بر زمین
و شب در تمامیت حنجره اش کشت می شود
و ایمان سبزش نیز
در کوچه های افتضاح
                                           کوچ می  افگند
آه، داعی
به روایت خودت نیز گریسته یی
                                               لختی در سکوت؟
 
20 سرطان 1389
کابل
  


 
  
به رزاق مامون به خاطر رفع کدورت ها
 

بودن و نبودن

 
 
 
از گیسوانت به کدام شیار تیرة شبگاهیان
                                                     شکوه برم؟
وقتی دلهره های پیرانه گی
سپید می روید بر محاسنم
                                                  و بر دلم.
 
 
من خمشی گرگ درونم را حیرانم
اینقدر سنگواره
در چه خلوتی ذوب می شود؟
 
من در عصاره یک تراژیدی
                                    در اندرون خودم
روایت بودن را تفسیر می کنم
و دلهره دارم از نبودن
                                   که مباد!
 
کابل
22 سرطان 1389
  


  

دیروز و امروز

 در روایت روزگار
به تلخی ماند ه ای
                               بد شگون
که گفته اند:
سم اسپ قطغن
هرجا رسد
                 زنده گان را چپنی نماند
                                                        و کفنی مر رفته گان را.
 
نفرینی از چه گدازة آتشفشانی
                                                سوزناک تر  بر کشم
تا دوزخی باشد
روایت روزگارم را
                            بدان تفسیر؟
 
 
1 اسد 1389
کابل


  

روزگارِ من

سرنوشت
از چهار تاق آویزان
دیواری نیست ایستاده
کبوتر های فردا
آفرینه گانی چگونه اند
وقتی هوای پرواز هاشان
از حرسِ سرخ گلوله ها لبریز اند
و آشیانه ها
لانه های جا سوسی.
 
شتاب شتاب شتاب
رخنه رخنه رخنه
پرواز های دق
و غریوی که در آینه لبریز گشت
و انکسار
مورچه های وهم زده  یک ایلجار.
 
دفتر چه هارا با چه خامه یی
رنگ زنم
شعر آزادی
                 از حلق چریکی
                                          زمزمه نمی شود.
 
23 جوزای 1389
پروان