آرشیف

2015-3-20

عصمت الله راغب

شناخت پهلوهای مختلف شخصیت مارشال: چکیده از سخنان عبدالحفیط منصور.

کنفرانس که امروز مورخ 28/12/1393 ازطرف عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نماینده گان، همچنان شخصیت نخبه، نویسنده وپژوهشگر در مسجد حاجی چمن خیرخانه کابل  برگزار شده بود، معلومات دقیق وجالب را پیرامون کارنامه های سیاسی واجتماعی مارشال کشور به مخاطبین حاضر درمجلس ارایه داشتند که معلومات بسا مهم وحیاتی در تاریخ معاصر ما بحساب می آید. لاریب سخن ازمارشال، سخن ازیک مکتب متشکله ازاندیشه هاوباورها برای نجات افغانستان است، درواقع سخن ازمارشال سخن ازاوراق وبرگهای تاریخ ازافغانستان معاصر است تاریخ که ما نسل وقشر جوان متعلیق به آن هستیم که درسه دهه اخیربا عزم متین وارادۀ قاطع، راه را برای بسیج و وحدت ملی برای دیگران گشوده وبا این اهتمام ثمارش، یادآن اسوه جهاد ومقامت مستمر درخاطره هاجاویدان خواهدماند. بدون شک آنچه را که تا امروز  پیرامون سردمداران جهاد ومقاومت شنیده ایم همه آن جنبه روایی داشته، به همین سلسله من هیج حرفی  درمورداین قدوه زمان نشنیدم مگر اینکه تمام اقوال مطروح ؛ امتزاج با این وصف که متوفی،  جان فشان وایثارگرراه تحکیم صلح و وحدت ملی بوده ودرانجام امورمحوله وفرمانهای خویش دربرابرملت افغانستان بسیارعیار وبا اجرای هرعمل که منافع ملت اش درآن دخیل بودی به قاطعیت تمام آنرا درصحنۀ اجرامیگذاشت که این صفت بیانگر درایت وشجاعت شان درتاریخ افغانستان است واین ممیزات اوراق زیادی ازتاریخ معاصر کشوررا پر خواهد کرد. مارشال مردیکه ازگهوارۀ پرورش تا وداع با عالم فنا ،همواره تلاش،جد وجهد شان متمرکزبرداشتن افغانستان باثبات، ایجاد حکومت اسلامی ومردم سالاری، حاکمیت ملی، تامین عدالت اجتماعی، مشارکت ملی و…بود. این اسوه والگوی مقاومت که بعد ازقهرمان ملی احمدشاه مسعود سمت رهبری وفرماندهی مقاومت رسماً با آن ماکول شد وتا آخرین رمق حیات که کبوترروحش به ملکوت علی پیوست درکنارهم مهینان خود بوده، دراین مدت سائیس ومدیر،یکه تاز وبی نظیردربین دیگران بود که درجلسه امروزی مدیریت وسیاست وسایر شاخصه های دیگری که فهیم خان را پس از آمیرصاحب مسعود بحیث مارشال وفرمانده جبهه مقاومت  نسبت به دیگر هم قطاران وهم سنگرانش متمایز میساخت به زبان منصور حرف های زیادی بود. منصور شخصیت که تعارفش را با فهیم خان پس از سال 1359 که تا درگذشت آن تقریباٌ 35 سال می شود، سابقه می بخشد. دراین مدت چیزهای جالب را نسبت به این مارشال افغانستان آموخته وتجربه کرده است، مجری کنفرانس اضافه می کند که هیج آدمی درزنده گی خود از خطا وصواب درامان نیست، مارشال هم بحیث یک انسان از این امر مسثتثنی نبوده، ولی آنچه که حرف مسلم است اینست که؛ درسیزده سال اخیر دور ازحقیقت به حق تمام مجاهدین به شمول مارشال هیاهوی زیادی ازجنگ سالار تا ناقضین حقوق بشر راه اندازی وگفته شده است، که این سخنان را به حق مجاهدین یک جانبه وغیرمنصفانه خوانده وهدف از راه اندازی این همه شایعات را فقط انگیزه درایجاد تغیر در روحیه نسل جوان می داند واز گفتار این جملات سخت احساس نگرانی نموده واکیداً تلویح می کنند که به مجاهدین کشور به میزان زحمات شان حرمت گذاشته شود. مخلص سخن اینکه منصور نتیجه سی وپنج سال تعارف وهم دسترخوانی وهمسنگری خویش نسبت به مارشال را چنین خلاصه می کند:

1  .  اولین ویژه گی که فهیم خان نسبت به سایر هم قطاران وهم سنگران خود داشت وبعنوان یک شاخصه مهم اورا از دیگران متمایز می سازد،"بیداری" آن بود، خصوصاً بیداری دینی آن که سخت معتقد دراجرای مناسک عبادات وعقاید اسلامی  خویش بود و دراین مسیرسخت بی ریا راسخ ومتین قدم می گذاشت وپیش می رفت…

2  .  ویژه گی دوم آن همانا اعتماد به نفس بودن ایشان بود که بقول منصور این اعتماد به نفس بودن بیشتر از حد معمول ومتوسط  شان گاه گاه باعث زیانهای هم شده( مخصوصاٌ پس جانشینی آمیر صاحب درجبهه مقاومت)…

3  .  مارشال سخت کاردان وکارفهم درمسایل سیاسی واجتماعی بود که به رمز مثال ایشان درخنثی سازی کودتای یازده جدی سال 1372 نقش کلیدی وبنیادی را از خود نشان داد و باعث فروپاشی مهره های که درعقب کودتای مزبور قرار داشتند شد. وایشان همیشه دلیرانه حرکت می کرد و شجاعانه خودش درخط مقدم قرار داشت وهمین عامل دلیری وسلحشوری شان بود که تمام قوماندانها گوش به فرمان شان بودند که رعایت این نظم وسلوک درساختار کشور داری یک اصل پنداشته می شود.

4  .  مارشال برخلاف دیگر سیاست مداران بی کینه وعاری از هرنوع عقده مندی نسبت به اتباع کشورش بود، بقول منصور درحالیکه این کینه ورزی وعقده مندی، جز اززنده گی دیگر سیاسمتداران کشور پنداشته می شود.

5  .   خصیصه دیگری فهیم خان این بود که ایشان درتمام ادوار قدرت نمایی خویش درمقاطع مختلف، ولی هیج فرد از اتباع کشور، چی رقبای سیاسی اش وچی افراد عادی را ترور نکرده است وتا امروز هم کدام اسناد دراین مورد که ایشان را متهم به ترور کسی کرده باشد وجود ندارد.

6  .  فهیم خان عامل جلوگیری از تجزیه افغانستان شد، این سخن ناشی از آن می شود که  پس از حادثه یازده سپتامبر درتاجکستان دیپلومات های روسی رسماً از ایشان خواهش تجزیه افغانستان به جنوب وشمال کرده بودند که مارشال به نماینده گی از جبهه مقاومت رسماٌ این خواست روسیه را رد کرد واز افغانستان متحد ویک پارچه به برابر جان خویش دفاع نمود.

7  .  فهیم خان درسیزده سال اخیر باوجودیکه چوکی های بلندی را درافغانستان اشغال کرده بود ولی درهمین مدت هیچگاه به پاکستان سفر نکرد، زیرا که فهیم خان پاکستان را قاتل  وعامل ترور قهرمان ملی کشور می دانست، وبار بار ازپاکستان خواهش اعتراف به این جرم را کرده بود.

سرانجام مارشال شخصیت دلسوز به وطن واولاد وطن بوده ودارای صلابت ونفوذ فوق العاده دربین رهبران افغانستان بشمار می آمد که مورد احترام اکثریت مردم افغانستان قرار داشت، روحیه سخاوتمندی داشت همیشه بهترین امکانات را دردسترس شهروندان خویش قرار میداد.الخ…
نوت: آنچه نوشتم چکیده ی از سخنان منصور درپیوند به شخصیت سیاسی واجتماعی مارشال بود… شماهم می توانید برداشت های خویش را پیرامون شخصیت مارشال به آنچه که می دانید بنویسید چی موافق چی مخالف.

عصمت الله راغب 28/12/1393