آرشیف

2015-1-29

دید بان کنار جاده

شناخت ویروس هــــــــــای سگ آدم دیوانه

 
طوریکه معلوم است اگر کسی بخواهد درجائی شامل کار رسمی شود باید فورمه صحی را تکمیل ونظر دکتوران را درباره اطمنان از صحت خویش حاصل نماید ورنه حق شمولیت درکاررا نداردویا کسی که درخارج سفر رسمی مینماید روز اول اقامت وی درکشور میزبان به چک گردیدن وضع صحی وی مصرف میشود.
اما درباره آنانی که در پست ریاست جمهوری خود را کاندید مینمایند اصلا این پروسه مفهومی ندارد و رئیس جمهور با آن همه مریضی های مهلک که عاید حال وی میباشد شامل کار و اجرای وظایف میگردد . رئیس جمهور مریض ، کشوررا مصاب به امراض گوناگون وصعب العلاج میسازد. طور مثال میتوان از نا علاجی افغانستان نام برد که با کوشش حتی دکتوران ونخبه گان 37 کشور ورزیده ترین جهان بازهم این مرض علاج نیافت وروز تاروز وضع صحی این کشور وخیم تر میگردد.گرچه ابتدا این مریضی توسط روسها به کاخ ریاست جمهوری آورده شد ولی 37 کشور ممتاز جهان وعده قطعی دادند که این مرض را علاج مینمایند ولی نه تنها علاج کرده نتوانستند بلکه بمراتب دواهای مجوزۀ ایشان مریضی را بدتر و ناعلاج تر گردانید.

ویروس های مصاب کننده کاخ ریاست جمهوری:

با اتکا به شواهد عینی و گفتار مطبوعات همینکه مقام ریاست جمهوری درافغانستان روی کار آمد ، مرض سگ آدم دیوانه در این قصر جای گرفت. این مرض نخست به شخص رئیس جمهور حمله ور میشود وبعد از طریق صحبت های او با دیگر اعضای کابینه و مشاورینش  منتقل میگردد. تا حال 6 نوع ویروس این مرض تشخیص وشناسائی گردیده اند که ذیلا بیان میگردد:

  1.       ویروس عزازیلی: این ویروس به مغز و دماغ شخص رئیس جمهور حمله برده واورا تحت شعاع فرار میدهد طوریکه از خود بیگانه شده ودست به کشتار و محو خودی ها میزند. این ویروس اول باربه مغز حفیظ الله امین حملۀ بسیار پرسوزنمود تاآنجا که استاد نابغه شرق خویش را با بالشت کشت.بعد ازآن به مغز آقای حکمت یار سرایت کرد آنچنان که هیچ از آدم کشی و محو کشتار جمعی دست بردار نمی شود. این ویروس درعین زمان مربی بی نظیر مغز رهبریت میباشد چنانچه شیوه های کشتار عجیبی را به کله رئیسا می پروراند.از قبیل انتحار، خود کشی، بمبارد ازهوا وازطریق طیاره های بی سرنشین، کشتار جمعی ،زنده بگور کردن. در این اواخر متخصصین این ویروس را درمغز اسمعیل خان نیز یافته اند.

  2.       ویروس دالر یابی: این ویروس همزمان با به قدرت رسیدن آقای کرزی در این مقام انتشار یافت. رشد این ویروس چنان سریع است که بیک طرفة العین همه دالر هائیراکه به خزانه دولت میرسند می بلعد. خاصیت این ویروس انتخابی میباشد یعنی به کسی سرایت مینماید که به کابینه راه داشته باشد ویا مشاور رئیس جمهور گردد. یک نوع این ویروس خودرا در لباس کشت، قاچاق و تجارت تریاک نمودار میسازد. آنانیکه با این ویروس آلوده شده اند به دیگر حالتی عرض وجود کرده وبه شکل وخاص عجیبی حضور صحنه کاروزار گردیده اند.

  3.       ویروس فساد اداری: این ویروس خاص وخاص مغز رئیس جمهوررا آلوده میسازد واورا چنان مطیع و برده میگرداند که دیگر همه رشته های اعصابش رافلج گردانده واز توان تشخیص، شنوائی و کناره روی از این مرض معافش میگرداند.این ویروس نظر به تحقیقات آیساف غیرقابل تداوی میباشد. نمیتوان مرجعی را سراغ نمود که این درد را مداوا سازد. این ویروس نوعی از ویروس سرطان خبیثه میباشد که از مدار ایالات متحده خطا خورده و به سرزمین افغانستان اقبال حضور یافته است.

  4.       ویروس سکس گرائی: این ویروس ابتدا با امضای فرمان تقنینی رئیس جمهور پا به محوطۀ ریاست جمهوری گذاشت. اما تشخیص نشده است که امضای کدام رئیس جمهور انرا به ارمغان آورده ؟ ولی بیشتر گمان زنی ها روی آقای کرزی میباشند. درحالیکه بعضی ها با این باوراند که آقای ربانی این سند را امضا کرده است.

  5.       ویروس دروغ ،لاف ووعده : این ویروس به پاس خدمت بمردم غور وارد کاخ ریاست جمهوری شدوهمزمان با کلیمه بچه خاله  خطاب دادن رئیس جمهور انتشار یافت:" مردمان غور باستان !پسر خاله ها! خدای مو راوله هر کله راشی" ! این ویروس مختص به غور ومردم آن میباشد. بهمین خواطر از ارزش خاصی برخور دار است. زیرا به مردم غور نوید میبخشد واعتماد بنفس. علاوتا تکرار این ویروس لذت آفرین و مسرت آور است. مردم غور هروقت که احساس خستگی کنند با این ویروس رو می آورند وبهر نحوی که شود خودرا به کاخ ریاست جمهوری رسانده نفس تازه  میکشند که به اصطلاح میتوان گفت: ریفرش سازی.

  6.       ویروس خود مقرری: این ویروس طور اتومات مغز ذیصلاحان را زیر فشار مستقیم قرار میدهد تا به فکر خویشان وعزیزان خویش باشند که چطور بتوانند ایشان را به مشاغل عمده مقرر گردانند. این ویروس سرایت زیاد دارد و در هرجا وهراداره بوضاحت دیده میشود.

جالب اینجا است که تاکنون هیچ داکتر ومتخصصی از 37 کشور مقتدر سرازیر شده به افغانستان قادر به علاج و تداوی این ویروس ها نشده است. گمان زنی ها میرساند که این ویروس ها بهیچ وجه درمان پذیر و قابل علاج نمیباشند. علوم وحکمت کنونی از تداوی این ویروس ها عاجز آمده اند وبهیچ وجه تصور نمیکنند که این ویروس ها تداوی شوند . اگر این گفته صحت داشته باشد که :  نباید آرزوی کار از شخص مریض را داشت . آقای کرزی ویارانش ازهفت سال بدینسو گرفتار تمام انواع ویروس های ناعلاج اند . بهیچ صورت عقل سلیم قبول نمیکند که کسی که خودش درحال کوما باشد بتواند علاج دیگران کند. با آنکه درعصر کنونی امراض دامنگیر رئیس جمهور غیر قابل علاج تشخیص شده اند، چگونه میشود از همچو شخص مریض و ناتوان امید علاج کشوررا داشت. درصورتیکه مرض تداوی نگرددچگونه میشود امید اور بود که بهبود دروضع صحی ممکن رخ خواهد داد. از همین سبب است که از آدم مریض کهنه درد نباید توقع کار درست را داشت چون مریض همیشه در فکر معالجه خود میباشد نه درفکر خدمت وآسایش مردم کشورش.
بهر حال این مردم اند که درفکر پیدایش شخص صحتمند و تندرست نبوده ولی از اشخاص مریض و غیر قابل علاج  توقع خدمت وکاردارند… این کار ازتوان هیچ کس وهیچ نیروی نیست مگر اینکه حضرت عزرائیل این کاررا کرده بتواند.
پس منتظر باید بود که حضرت بزرگوار عزرائیل صاحب چه کاری کرده میتواند؟
پناه بخداوند قادر ولایزال.

 

  1.  

سرطان 1388