آرشیف

2017-3-8

mazizi

شناخت دین آ خوند های رافضی

رافضی را نفـــاق آئین است
دشمـــنی با حقیقت دین است

نـُه َدُهـــــم  دین  رافضـی به حساب
تقیـــه و َجعــــل و یــا دروغین است

مابقـــــی دین او چو بشمـــــاری
دشنــــام است وَسّب وتوهین است

بر مسلمــان وامـــت اســلام 
قلب او پر زنفرت وکین است

در دل ِ او ، نِــه ذرۀ نـُـوری
فکراو بس سیاه وچرکین است

از دماغش هر آنچه  مــی َتــَرَود
بر عوام ، َســّم و زهرآگین است

آنچــــــه از قلب او بیـــرون آید
متعفـــن چو بوی سرگـــین است

آنــکه  دشنام را  روا شَمُـــَـرد
طا عتش جمله بر شیاطین است

 هرکه  دشنـــام را عبادت گفت
دینـدارش مخوان که لادین است

سب یاران واهل بیت رسول(ص)
بر روافض ثواب وشیرین است 

افــترا یش بـه ازواج نبی(ص)
توهین بر پیامبر ودین است  

هر یک از زوجه های پاک رسول(ص )
مــادر مومنـــین بـــه، این دین است

 آنکه توهین به مادرش گوید
رافضی خبیث ولــعین است

قلب  پاک پیا مـــــبر اســـــــلام
از روافض به درد وغمگین است

گر به تاریخ مســــلمین  نــــگری
رافضی را گناه ِ ، سنــــگین است

 در َقـبــــا ،دست رافضی پنهــــان
تا به آرنج، سرخ ورنـــگین است

هم رکـــابی به دشمن اســلام
پیشۀ رافضی ، ز دیرین است

گرگس لاشـــخوار استعمـــار
ادعا میکند که شــــــاهین است

دست در دست «پل َبرِمر» بین
یار «رابرت مَک فارلین» است

 

بر زبان  لاف ضد اســـــرائیل

در عمل مــثـل ( بنیامین) است

 

گرچه دعــــوای قدس میدارد

قبله اش درگـــۀ کرملین است

 

بر عـــرفــــات می کــند  ریشــخنــد   

دوست( شارون)  ویار (بیگین) است

 

دور شـــو از خرافــۀ  حوزه

 گر زتهران ویا ورامین است

 

از قـــم ومشهد ونجف آخــوند

 گر ز کاشان ویا زقزوین است

بهــــر اســــلام ودین پیغمـــبر

دشمن است و چو مارآستین است

او به حـــزب سیاسیـــش نازد
گر چه بر ضد دین وآئین است 

دین آخــــوند ، کیش استحـمـــار
مذهب او جوال و خورجین است

مینماید ،  الاغ  انســــان را
گر چه این کاربیش ننگین است

  آنکه که خر شد برای هر آخوند
گـوش آن، َکی برای یاسین است؟

رافضی در مقـــام عقــــل وخــرد
بی بضاعت ، غریب ومسکین است

او ســــــواری نمـــاید هر جاهـــل
خمس وصیغــــه برای او زین است

روضه خوان  در دکان هر حوزه
جادوگــربوده، یـا که فالبیـن است

در تــقابل بــه  دین پیغمــبر (ص)
پــیش اُمت سـرش به زیرین است

نــور قـــــر آن را نمــی بینــد
مثل خفاش کور وشب بین است

سخـــن اهــــل دین  بُــَود تو حید
اصل ایمـان ودین ، دراین است

 اعتقـــاد وثیــق بر( تو حیـد)
بر همه مومنان چوشیرین است

از( احــــد ) می طلب  تو هر حاجت
هر دعــــا ختـــم آن به آمــــین است

جز حقیقت مـــگوی «عبـــدالله»
بندۀ خوب و خاص ، حق بین است

—————————————

پایان
م – ع – – عزیزی
2010-08-04