آرشیف

2015-3-15

سیف الملوک آفاق

شمع افروخته شما خاموش نا شدنیست ای مردم سر بلند

بسم الله الرحمن الرحیم
شمع افروخته شما خاموش نا شدنیست ای مردم سر بلند!
شما بهفرید آنقدر که تاریخ را در پیکارتان  مفتخر ساختید و تاریخ در بهترین اوراق زرینش پایمریدی ها ، مردانگی ها ، بلند پروازی ها ، صلابت ها و چون کوه استقامت های شما را گنجانیده و به آن اوراقش میبالد.
شما نمادید هر انسان آزاده را که زندگی تنها زنده ماندن نیست بلکه رزمنده گان کفر شکن تا ابد زنده اند و تاج افتخار بهتر بنده بودن خالق جهان و پیشقدمان سنگر های ظلم زدا و کفر ستیز را بر سر دارند.
به مناسبت قیام همگانی و المناک برای نابخردان ویرانگر در هرات که منجر به شهادت بیشتر از بیست هزار مجاهد رزمنده و نیکنام و سبب سر افگندگی و فرو پاشی ابر قدرت زمان گردید و علت شد تا پیکار های پارتیزایی در آن برهه حساس برای نجات  بشریت آغاز گردد و بالآخره آن اولین اقدام برای به زانو درآوردن قشون سرخ گردید و جهان را مبهوت کرد که چگونه دین بر کروز میتازد و منهدمش میسازد.
قیام قایم و پر شکوه مردم کفر ستیز،ظلم زدا و شرافتمند هرات در 24 حوت سال 1357 ستون های کاخ ابر قدرت زمان را درهم فرو شکست و دیوان دین ستیز و انسان کش را که استکبار و اغواگری شان پیکر های جمعی غفیری از دیگر ملت های جهان را لرزانده بود را به زانو در آورد و آموختش که ویرانگری به این همه بیباکی نهایتش فنا و نا بودی است.
به قول حافظ:
ای که از کوچه معشوقه ما میگذری         با خبر باش که سر میشکند دیوارش
آنان نمودند که برای عبور ناو حامل پیام های جاویدانه دین از خون خود بحر میآفرینند.
آن قدرت پرخاشگر را که غرورش به بال عنقا طیران میکرد شالوده اش را بر باد دادند و پیکرش را شکستند و صورتش را به خاک سیاه نیستی مالیدند.این قیام بود که مردمان را که در حال غرق شدن و دست و پا زدن در بحر تاریک بی دینی بودند را به ساحل آرام و امید کشانید و به آنان آموخت که رزمیدن در دفاع و برای شکستاندن طاغوت و یوغ بر گردنانش راه راد مردان بزرگ است و در این جاده قطعاً نیکو ترین و عزت مند ترین مردان تاریخ حرکت کردند و کاروان نیکو سرشتان را قافله سالاری کردند.
این قیام را که راست قامتان نیکو سرشت با طیرانشان درآسمان آزادگی به  فرخنده گی و کامگاری رسانیدند تنها میهن عزیزمان را از چنگال جلاد زمانه و تازنده گان بد خو بر ملت های فقیر و بیگناه آزاد نساخت بل دیگران را که در فشار تلاطم این غول زمانه کرنش کرده بود از تسلیمی باز داشت و روزنۀ گشود که جهان راه گم کرده در تاریکی به آن تاخت و از شر طغیان گران سر کش خود را رهانید و روانش آرام شد و تمام جهان باید از این قیام قایمان علیه افراط گران بر بی عدالتی و نحوس بی دین و جواسیس اجانب یاد بود به عمل آورد و آنرا قدر داند و آزادی خود را مدیون آن داند.