آرشیف

2020-3-11

دوکتور ص. سعیدي

شف شف ها بحران مى آفرينند!

 

شف شف هاى حکومات و رجال مٶثر سياسى امريکا، انګلستان، پاکستان، سازمان ملل متحد و عدهء از سياسيون افغان در مورد انتخابات رياست جمهورى 98  و حتى در انکشافات دو دههء اخير در افغانستان بحران آفريده است. بلى اظهارات و برخوردهاى ايشان است که حاکميت افغانى را دست نشانده و بدون صلاحيت معرفى  کرده و موجب توهين و تحقير ملت افغان و ديموکراسى ميشوند. 
تصميم بر 5000 هزار از زندانيان طالب توسط طالب و امريکا در قطر و دوحه و تأکيد پاکستان و تيم انتخاباتى سال 98 ثبات وهمچرايى به رهبرى جناب داکتر عبدالله ع به رهايى شان همراه با تهديدها، اظهارات اينکه در مورد نتايج انتخابات 98 رياست جمهورى افغان ، جانب امريکايى تلاش دارد تا تفاهم بين داکتر عبدالله ع. وداکتر اشرف غنى ايجاد کند، و سازمان ملل و انګلستان هم در زمينه ارادهء نيک تفاهم خوب بين اين دوشخصيت را تأکيد دارند و جناب دوستم اظهار ميدارد که امريکا به خاطر داکتر اشرف غنى با من در تقابل قرار نه خواهد ګرفت و امثال آن اظهارات و مواضع برميګردد به در تضاد بودن با مردم سالارى و حاکميت قانون و ديموکراسى. 

اګر قرار باشد که مصلحت هاى سياسى زمان جناب حامد کرزى ادامه پيدا شف شف هاى بحران مى آفرينند!
شف شف هاى حکومات و رجال مٶثر سياسى امريکا، انګلستان، پاکستان، سازمان ملل متحد و عدهء از سياسيون افغان در مورد انتخابات رياست جمهورى 98  و حتى در انکشافات دو دههء اخير در افغانستان بحران آفريده است. بلى اظهارات و برخوردهاى ايشان است که حاکميت افغانى را دست نشانده و بدون صلاحيت معرفى  کرده و موجب توهين و تحقير ملت افغان و ديموکراسى ميشوند. 
تصميم بر 5000 هزار از زندانيان طالب توسط طالب و امريکا در قطر و دوحه و تأکيد پاکستان به رهايى شان همراه با تهديدها، اظهارات اينکه در مورد نتايج انتخابات 98 رياست جمهورى افغان ، جانب امريکايى تلاش دارد تا تفاهم بين داکتر عبدالله ع. وداکتر اشرف غنى ايجاد کند، و سازمان ملل و انګلستان هم در زمينه ارادهء نيک تفاهم خوب بين اين دوشخصيت را تأکيد دارند و جناب دوستم اظهار ميدارد که امريکا به خاطر داکتر اشرف غنى با من در تقابل قرار نه خواهد ګرفت و امثال آن اظهارات و مواضع برميګردد به در تضاد بودن با مردم سالارى و حاکميت قانون و ديموکراسى. 
 اګر قرار باشد که مصلحت هاى سياسى زمان جناب حامد کرزى ادامه پيدا کند و در نتايج انتخابات همه را خوش کرد و هيچ کانديد بايد خفه نه شود و جورآمد کرد. درين صورت ما به خطاء رفته ايم ديموکراسى، انتخابات را نه فهميده ايم. در انتخابات يک برد و يک رأى اضافه بودن اساس است و بشريت همين وسيله را دارد.اګر اين اصل را قبول ندارند و مصلحت و کنار آمدن است درين صورت ميګذاشتند افغانستان به شکل قرنهاى ګذشتهء ملکى و خانى رهبرى ميشد و لويه جرګه و افراد آن مانند اتوريته هاى طبعى ملک و خان و تفنګ دار و دزدان سرګردنه و … رهبرى  ميشد. اين حلقات در مسايل کشور تصميم ميګرفتند و بګيرندو درين صورت ضرور به انتخابات و مصارف ګزاف آن نبود و نيست. 

ما ديګر لويه جرګه نداريم و لويه جرګهء قانون اساسى ما مفهوم قبلى را ندارد واز خود مشخص تعريف از خود دارد. 

فهم خطاء از ديموکراسى است که بايد جور آمد و مردم را خوش ساخت ورنه مظاهرهء به راه مياندازند و در اخير خود رارئيس جمهور اعلان کرده و ګويا تحليف ميکنند. 

براى تحليف رياست جمهورى مطابق قانون فرمان برنده شدن انتخابات توسط کميسيون انتخابات، و بعد قاضى القضات ضرورت است  در يک ماه بعداز نتايج انتخابات مراسم تحليف رادر حضور جهانيان مطابق طرزالعمل پيشبينى  شده  بجا آورده، رئيس جمهور و به اين ترتيب رئيس شناخته ميشود. 

تأکيدات چون جور آمد و … منابع رسمى آمريکاء، انګلستان، سازمان ملل و … اين پروسه را جداً ضرر رساند و عدم باور شان را به انتخابات و ارادهء ملت نشان داده، که سبب ايجاد تزلزل بيشتر، تحريک نظام براندازان و قانون شکنان شده، تراژيدى ملت افغان را قمچين کرده، طويل ساخته و سبب شکست افتضاح آميز خود نيز ميشوند. 

احمد برندهء انتخابات و محمود بازنده و بشريت همين ديموکراسى لنګ و لاش را دارد. يا آنرا قبول داريم و يا نداريم. بين البين و مذبذب بودن، شف شف کردن و جور آمدن مضر، خطرناک و نادرست است. 

حاکميت قانون رابايد عام ساخت و در ذهن همه ترزيق و قبول کردکه اين است قاعدهء کار. 

و هاتيم ثبات و همګرايى چون برنامه محور نيست، تيم عقيده محور براى اعمار افغانستان و الترناتيف دهندهء نسخهء عمران و آبادى نيست ، چيزى براى ګفتن به ملت ندارد و نيست لذا نقش اپوزيسيون را باز کرده نمى تواند. 
مسلم که به تمام اين نيروها بايد فرصت خدمت داده شود. اما برنده و رهبرى از تيم برنده و آن تيم دولت ساز است. 
اګر ما اين اصول را قبول نه کنيم و شف شف کنيم که ميکنند، به مشکل افغانستان و خود ميافزايند و اين به نفع هيچکش نيست. برندهء اين حالت شرارت و خرابى، دهشت و خانه خرابى است و اين را نبايد هيچ عقل سليم افغان اجازه  دهد! 

و ما علينا الا البلاغ المبين 
داکتر صلاح الدين سعيدى 
10/3/2020
00447886474638