آرشیف

2014-11-22

ساغر رشیدی

شـگـــوفــــه

 

شگوفه ها بهاری در آغاز هر فصل بهار 
برای رنگین و بار ور شدن طبیعت و افشاندن عطر دل انگیز جهان را را آرامش داده و فضای را نگهت می بخشد 
اگر به ستایش شگوفه ها شروع کنیم عمر شگوفه ها به پایان می رسد ،زیرا جهان با همه زیبایش به انسان بقا ندارد 
ودر برابرحوداث طبیعی کم ترین مقاومت را ندارد طوری که از دیدن زیبای طبیعت لذت می بریم و از پر پر شدن شگوفه های رنجی برایم مان دست می دهد که شگوفه ها بیار زود فنا می شود و عمر کوتاه در طبیعت دارد .