آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

شـَرَر

بـبــو ســم مـن قـلـم ، د ســت پـد ر ر ا
که تحر یر کر د ه بر من خیر و شـر ر ا

لـطـا فـــت مـیــتـر ا و د ا ز ز با نـش
کـز ا و آ مـو خـتـه ا م ز یر و ز بر ر ا

ا د یـب و عـا لـم و ا و سـتا د محـبـو ب
که ر و شن کر د ه بـر د لهـا شَـرَ ر ر ا

نـمی بـخشــم خـو د م ر ا هــیـچگـا هی
کــه آ ز ر د م د لِ گــنــج گــهـــر ر ا

ســز ا و ا ر چـنـیـن ر نـج نـبـا شــد
که ر یـز د ا شکـهـا ی چـو ن گهـر ر ا

غـمیـن ا سـت بـا غـبـا ن غـمکـشـیـد ه
نهـا لا نـش چـو تـلـخ د ا د ه ثـمـر ر ا

نـبـا شیـم لا یـق تـو صـیـف و تـعـر یـف
ا گـر آ تش ز نـیـم هـم خـشک و تر ر ا

نـمک پـا شـیـم چـر ا بـر ز خـم تـا ز ه
کـه ســو ز ا نیم د ل ا هــل بـصـــر را

بـفـر ما نـش ســر ی تـعـظـیـم مـن با د
نـیـا ز ا ر م د یگـر سـر تـا ج سـر ر ا

بـجـا ی هــر د و مـن ســر مـیگــذ ا ر م
که با رآ و رد ه ا یـم ا ین د ر د سـر ر ا

خد ا یا فضـل کن بر« فضـل»«غو ری»
که بید ا رکرد ه ا ز خوا ب کو ر وکررا

هلند
29.11.2012
عبدالغفور «غوری»

 

 تقدیم به استاد فضل

ا حتر ا ما ت قلبی ا م تقد یم حضو ر ا ستا د معز ز و گر ا می ا و ستا د« فضل » آر ز و مند م که ا ز صحت و سلا متی کا مل بر خو ر د ا ر بو د ه د ر حفظ و پنا ه خد ا و ند عا لم با شند ا ستا د معز ز و بز ر گو ا ر ا ز آ نچه ا تفا ق ا فتا د ه و با عث نا ر ا حتی شما و همه عز یز ا نگر د ید ه ا ست نها یت نا ر ا حت و نا آ ر ا م هستم و آ نچه که بمن تعلق میگیر د شما خو بهتر مید ا نید و لی با ز هم با ید بحضو ر مبا ر ک شما عر ض کنم که سر م فد ا ی سر ی فر د فر د شما بز ر گو ا ر ا ن ر نجد ید ه و ر و شنگر ا ن مهر با ن و ا ر ز شمند سر ز مین با شها مت و با فر هنگ غو ر من با ا حتر ا م عمیق و قلبی که بشما و همه غو ر یا ن عز یز د ا ر م و عد ه مید هم هما نطو ر یکه د ر ز ند ه گی با عث نا ر ا حتی و آ ز ا ر کسی نشد م و د ر آ یند ه هم سعی خو ا هم کر د که به لطف و مهر با نی خد ا با عث نا ر ا حتی کس نگر د م و با ر د یگر ا ز نا مهً پر ا ز ا لطا ف و د و ستا نهً شما و د یگر ا ستا د ا ن بز ر گو ا ر و د لسو ز ی تا ن سپا سگذ ا ر م 
شا د و سر فر ا ز با شید .
با عر ض ا حتر م شا گر د شما غفور « غوری »