آرشیف

2015-1-12

محمد سعید شایان

شـهـــادت شهید احســـان الله

انا لله وانا الیه راجعون
 
هردم ای سروروان درباغ جان میجویمت
ای بــهاراشنایــی درخزان میــجویمت
باصباازبرگ برگ لاله میگیرم نشان
درشهادت نامه های عاشقان میجویمت
 
شهید احسان الله
 
نسبت شهادت شهید احسان الله که به تاریخ 08/12/1389 درسن 11 سالگی به اثر یک حادثه انفجار درمربوطات پوسته نمبریک ولایت هرات درنزدیکی خانه اش جام شهادت رانوشید.
شهید احسان الله فرزندمحمدآصف ونواسه حاجی عبدالستار خان که دردوم حمل سال1378 درشهرهرات دیده به جهان گشود درآنزمان بزرگترین هدیه بود که ازطرف خداوندپاک برای پدرومادرش وباقی خانواده اش اعطاگردیده بود. شهیداحسان الله درزمان طفولیت شامل مسجد گردید وازجمله چندین طفلی بود که دروس مسجد را زیرنظرامام مسجد شروع کرد که باذکاوت عالی که داشت دروس خودرابه پیش میبرد. وبعدازسن 5 سالگی شامل لیسه سیدعبدالله علوی ولسوالی تولک شد وازجمله شاگردان ممتاز به شمارمیرفت وصنف پنجم رادرسال جاری به پایان رساند وبرای صنف ششم آمادگی سال بعدرامیگرفت که این آرزویش نیزمانند هزاران امیدش اوراتنهاماند. شاید کمتراطفالی راسراغ داشته باشیم که درایوان طفولیت به کمترین ها قناعت داشته باشندامااوچنان نبود کم یازیادبرایش فرق نداشت .کوشش میکردبابزرگان بنشیند وازرفتارآنهاپیروی کند تاجای که کمترکارهای وی ماننداطفال بود.هیچ وقت نشده بود که ازتمام فامیل ویااقاربش کسی ازاوشکایت داشته باشد ووقتی که بادرس های خودمشغول میبود نمیخواست چیزهای بگویدیابنویسدکه موردپسنددیگران نباشد. که آخرین امانتی که ازشهید احسان الله بجای مانده بود همان کیف کتابهایش بودکه درداخل کتابش روی یکورق به خط کلان نوشته بود بنام خداوند بخشاینده ومهربان وچندشعری هم بود که اشکارمیساخت که اودیگرماراتنهامیگذارد وچندین واژه هجران ودوری نوشته شده بود ولی این جملات نمیتواند تمام خوبیهای یک طفل پاک رابه مابیان کند که خداوندپاک خودبرایش دربهشت بلندترین مرتبه راجای داده بنابرآن ازتمام عزیزان خواهشمندیم برای شادبودن روح این شهید وبخاطری تنهاماندن یاران اوازخداوندلایزال برای بازماندگانش صبر جمیل استدعانمایند.
اما! به تاریخ هشتم برج حوت درحوالی ساعت 2 بعدازظهربه اثرانفجارماین درولایت هرات مانند هزاران فرد بیگناهی که دراین مملکت شهیدمیشوند به اعلی ترین درجه ( درجه شهادت )نایل آمد.
انا لله وانا الیه راجعون