آرشیف

2016-1-18

استاد فضل الحق فضل

شـنـیــدســـتـم سـعـیـــدی گـشــتـه افـگـار

شـنـیــد ســـتـم  سـعـیـــدی  گـشــتـه  افـگـا ر 
ز  جـور  مُـجـــرم   بـگـســسـتـه  ا فــســا ر
 
ترور  اهــــل  دانـــش  گــشـتـه  مـعــمــو ل
ز بـد ا مـنـی  دریـن  کـشــور  به  تـکـــرا ر
 
تـرور یـســتــا ن  و  مــا فــیـــا ی  دورا ن
بـد وزنـد  گـر تـوا نـنـد  لــب  به  مـسـمـا ر
 
که  د یگـر حـر ف حق  را کـس  نگـو یــد
شـغـا لـی  تا  کـنــنــد  مــیــد ا ن  پــیــکا ر
 
جـفـا  و  رشـوت  و چـور و فـسـا د اســت
لـیـمـا ن  را  کـنـون هــم فـکـر و  پـنــد ا ر
 
وطـــن  ویــرانـه  و مــلــت  پـر یــشـــا ن
ز چـرس و شـیـشـه  و تریـاک  و نـصــوار
 
دریـن   کــشـــور  بـزرگـا ن   را  نـبـیـنـی
مــکـــان   ا مــنـــی  از  دزدان  طــــــرار
 
فـــرار مـغــز هـــا  از  فــقـــر  و بــیــد اد
ز جـور مـشــت  خـود خـوا هــا ن  جـبـا ر
 
سـعــیــد ی  مـرده  بـود  لـیـکــن  خـداونـد
نگه کــرد ش به  لـطـف  خویــش ایـن بـار
 
زبـا ن   مـلــت  هــردم   شـهـــیــد ا ســت
سـعـــیــدی  در هـمـه  احـوا ل و اطــو ا ر
 
دعـا یی  ملــت مـسـکـوت  و مـخــدوش
خــروش  و ضــجـۀ  و فــریـا د  ابــرار
 
بـشـور ای  مـلـت  مـظـلـوم  و محکـوم
که بـیـش از  این سـتـم نـبـود ســزا وا ر
 
جهـا ن ازفـیـض وحـد ت شاد و معـمـور
تـو در قــیــد  نـفــا ق  وهـــم  و انــکـا ر
 
رقـیـبـا نــت  چـنـان  با چانـس  وتـزویـر
ربـوده عــقــل  و هـو ش فـکــر پُـر بـا ر
 
پی چـور  و چـپا و ل ، قـتـل  و غــا رت
نـشـســتـه  در کـمـیـن  مـا نـنـد  کـفــتـا ر
 
کـسـی کا و حرف حق گـو یـد  درین جـا
به  قـتـلـش می کـنـنـد  هـمـواره  اخـطا ر
 
خـلــل  نـبـود  یـقـیــن بـر عـزم مـــردان  
کـنـنـد  بـر رزم  شان پیـوسـته  اصــرار
 
بـرای اهـــل  بـیـنـش بـس گـرامـی اسـت
به عـزت مــردن  از  بـودن  به  ا د بـا ر
 
بـنـازم  مـن ز با  نــی  را  کـه  هــرگــز
نـیـا لا یــد   سـخــن  بـر مـدح  غـــد ا ر
 
دریغ اســت  انـدرین کــشــور نـبـا شـــد
بزرگـا ن  را  مـجـا ل  فـکـر  و تــذ کـا ر
 
خدا وند ا !  به  فـضـــل خـو یـش دا یـــم
عــزیـزا ن  را  به  احسـا نـت  نگـهـــدار
 
دلــیــران   جــســور  ایــن و طـــن    را
مــکـــن  از شفــقـتـت  رنـجـور و بـیـمــار
 
که ایـشـان خلق  را چون  جــســم  وجا نـنــد
کـنــد روح و روان  را  شــا دان  وسـر شـار

 

اوستاد فـضــل الحق فـضـــل
شـهــر فـراه  مـاه جــدی  سال 1394 هـجــری شـمـســـی

اهـــداء به هـمـه  قـلـم بد ســتـان ، سیاستمداران راستین، تحلیلگران سیاسی،شعرا ونویسنده گرانسنگ کشور،پیش کسوتان جامعۀ مدنی، روزنامه نگاران،کارشناسان وکلیه رهروان راه سعادت انسانها ودست اندر کاران فعالیت های مدنی در افغانستان وحقوق دانان و اندیشمندان که برای تأمین عدالت همواره  کار وکوشش میکنند و اهداء به همه هموطنان عزیز در شرایط دشوار زنده گی دست و پنجه نرم میکنند ودرین آتش میسوزند ومیسازند و راه علاج شان را نمیدانند وبا لاخره اهداء به شهدای عزیزی که برای دفاع از وطن نقد جان شان دریغ نمیکنند. واهداء به کلیه ملت عزیزی که هرروز قربانی میدهند ونمیدانند برای چه وبرای که و چرا قربانی می شوند …