آرشیف

2015-1-24

تورن احمدضیاء سالنگی

شـــهدای غــــــــــــــازی آباد

چــــــراغ صــــلح درکشورفـــروزان میکنداردو
بــــیان از غیرت آن شـــیرمـردان می کــنداردو
بـــنازم شــیرمردان دلــیروقــهرمــانانــش اردو
که جــان بهـروطــن هـــرلحظه قربان میکنداردو
یـــک پـــــیام تســــلیت خــــاص به وارثــــــیــن
(21)تـــن ازشـــهدای پاک حــادثه ناگوارولایت
کــنرولسوالی غازی آباد ازبارگاه خداوند متعال
برای شان جنت فردوس به بازماندگان شان صبر
جمیل خواهانم